User Tools

Site Tools


endringslogg

Table of ContentsEndringslogg

08.01.22 versjon 6.017

 • Rettet kommunenavn fra Skedsmo til Lillestrøm
 • Rettet en feil ved import av gulvelementer i listebasert redigering
 • La inn en mulighet for å “avkrysse” alle soner i energimerkelementet
 • Fjernet mulighet til å inkludere sonekoblinger som en del av tiltak.
 • Utvidet området for byggeår og år for målt energibruk til 2022
 • Rettet en tekst i grafen med varighet temperatur
 • Rettet feil som oppsto ved beregning av pumpeenergi for varme/kjølebatterier, feil oppsto ved å sette delta T til 0 for vannbårne batterier
 • Rettet en feil ved imoprt/eksport av xml-filer. Høyre og venstre utspring for vinduer ble byttet om
 • Ved energimerking ble ikke dato for teknisk kontroll alltid satt
 • Utvidet området for årstall til 2025 for energimåling i elementet for energimerking
 • Ny mulighet for å eksportere til xsi-formatet som brukes i versjon 7. Se |SXI-eksport for mer om denne funksjonen.

04.01.21 versjon 6.016

 • Rettet en feil ved importering av takelementer i tekstfiler (listebasert redigering).
 • Rettet en feil som kunne oppstå i evalueringselementer når man hadde lagt inn tiltak med endringer i soneelementer
 • For skillekonstruksjoner er gruppering i typer endret slik at dører og vinduer regnes som samme type. Dette gjør at dører mot uoppvarmede soner beregnes riktig ved evaluering mot TEK
 • Rettet en avrundingsfeil for U-verdi i vinduer/dører som førte til at det i enkelte tilfeller vises som 1,3 W/m2K selv om verdien skulle vært rundet ned til 1,2 (evalueringen er korrekt)
 • Rettet to feil ved konvertering fra gamle til nye kommunenummer for Hamar og Sandnes
 • Lagt inn en advarsel for lave luftmengder ved energimerking av boliger/leiligheter (kravet varierer med størrelse på boenhet).

09.06.20 versjon 6.015

 • Rettet en feil som gjorde at effekt for varmebatteri og kjølebatteri ikke ble summert for alle soner i grafen med varmetilskudd og kjøling (vintersimulering og sommersimulering).
 • Retter feil ved valg av Kristiansand (innlegging av matrikkeldata for energimerking, skyldtes feil kommunenummer for Gjerstad)
 • Standardverdi for frostsikring av varmegjenvinner er forandret fra av til på (fordi de fleste gjenvinnere krever dette)
 • Det er lagt inn mulighet for angivelse av antall boenheter ved passivhussimulering (brukes når man ikke inkluderer alle soner i simuleringen)
 • Ved evaluering mot TEK evalueres må krav til U-verdi vinduer med en desimal når kravet er over 1 W/m2K. Kravet til lekkasjetall (N50) evalueres også med en desimal (disse ble tidligere evaluert med to desimaler).
 • Rettet en feil ved visning av total U-verdi i vinduselementet. Det gjelder kun når man oppgir tykkelse på karm, beregningen av varmetap i simuleringer er korrekt og påvirkes ikke av denne feilen.

04.01.20 versjon 6.014

 • Listebasert redigering er nå utvidet. Det er nå mulig å importere bygningsgeometri fra en tekstfil. Se |Import av bygningsgeometri for en beskrivelse av filformatet.
 • Innlegging av matrikkeldata er tilpasset endringene i fylker og kommuner, dette gjelder også matrikkel
 • Justerte beregningen av kjøleffekt for lokal kjøling som reguleres etter operativ temperatur. I forrige versjon kunne temperaturregulering noen ganger bli ustabil ved store endringer i varmetilskudd (sol eller internlaster).
 • Rettet feil som gjorde at egendefinert varmelagringsevne i sonekoblinger ikke ble satt ved kopiering av elementer.

26.08.19 versjon 6.013

 • Det er nå mulig å styre lokal kjøling etter operativ temperatur i rommet/sonen
 • Rettet en feil i tabellen med inndatakvittering for CAV-ventilasjon (variabel tilluftstemperatur)
 • Endret standardverdien for systemvirkningsgrad varmtvann el. til 0,98, som er anbefalt verdi i NS3031:2014 (var før dette 1,0)
 • Rettet en feil som gjorde at det kom opp en advarsel for driftstid ventilasjon selv om driftstiden var den samme som den normerte
 • Beregner nå et vektet energirammekrav der bare deler av bygningen har risiko for spredning av forurensing eller smitte ved gjenvinning av varme fra ventilasjonsluft
 • I listebasert redigering kan man nå velge å se bare på vanlige elementer, elementer i tiltak eller alle elementer. For gulv vises også ekvivalent U-verdi i en egen kolonne.
 • Rettet en feil i beregning av gjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for gjenvinner i ventilasjonsanlegg. Den kan i noen tilfeller gi en mindre feil der fordelingen av luftmengder er forskjellig i og utenfor driftstid
 • Det er nå mulig å inkludere sonekoblinger i tiltak. Det som kan endres er konstruksjonsdata og luftskifte mellom soner. Type sonekobling og hvilke soner som kobles sammen kan ikke endres i tiltaket.7
 • Det er lagt inn en forklaringstekst som vises når man legger inn gulv på grunn der utvendig omkrets er kort i forhold til gulvarealet

17.01.19 versjon 6.012

 • Rettet en feil i utregning av vifteeffekt (og dermed energibruk vifter). Feilen oppstår når man bruker andre luftmengder ved evaluering mot TEK og energimerking.
 • Lagt inn mulighet til å legge inn egne verdier for SFP (i tillegg til luftmengder) som brukes ved evalueringer og energimerking
 • Ved generering av xml-fil for energimerking er det nå lagt en begrensning på at man ikke kan få CO2-utslipp under 0 selv om man produserer mer energi enn man forbruker (plusshus). Dette er gjort fordi energimerkesystemet ikke godtar negative verdier.
 • I listebasert redigering er kan man nå også redigere dørelementer med sammen med vinduer. Summert areal og gjennomsnittlig U-verdi for både vinduer og dører gjør det enklere å se om hvor man ligger i forhold til TEK.
 • Rettet en feil som kan gjør at man får melding om åpne en autolagret fil når man åpner en ny instans uten å ha lagret filen i en eksisterende instans
 • Lagt inn et tekstfelt som viser minimum tillatt luftmengde ihht TEK på ventilasjonssidene
 • Installasjonen er endret slik at installering på eksterne servere blir enklere. Beskrivelse av endringene som er gjort
 • For klimastedet Alta lå klimadata for Tromsø. Dette er nå rettet opp.

30.11.18 versjon 6.011

 • Ved evaluering mot TEK er det nå mulig å legge inn antall boligenheter som er inkludert i evalueringen (antall boenheter brukes til å beregne minimum luftmengde)
 • Rettet feil i listebasert redigering, Spesifikt varmetap beregnes nå korrekt for gulv på grunn og takflater med takvinduer
 • Lagt inn tabeller som informerer om §14-3 (2) og §14-2 (6) i TEK17 (kun passive tabeller, disse kravene blir ikke evaluert i SIMIEN)
 • SIMIEN lagrer nå automatisk inndata i en temporær fil 1 gang i minuttet. Hvis noe skjer og man ikke får lagret får man muligheten til å gjenopprette data ved neste oppstart
 • Det er nå mulig å oppgi separate luftmengder som skal brukes ved evaluering og energimerking. Les mer om hvorfor dette er gjort her
 • Rettet feil som kan gi udefinerte resultater i beregning av lønnsomhet for tiltak. Feilen kan oppstå dersom man legger inn flere overlappende tiltak (flere alternativer for samme tiltak).
 • I sommer- og vintersimuleringen er det lagt til grafer som viser summerte tilluftsmengder og effekter over døgnet for alle soner.
 • Standardverdier for CO2-utslipp fra ulike energikilder er nå hentet fra retningslinjer for nullutslippsbygninger (ZEB), se Standardverdier for CO2-utslipp for mer om dette
 • I elementet for lufting er det lagt til mulighet for behovsstyrt lufting etter innetemperatur

27.08.18 versjon 6.010

 • Rettet feil i ledetekst for virkningsgrad gjenvinner i globale endringer. Denne skal oppgis som et tall mellom 0 og 1 og ikke i prosent.
 • Tekst i dialogboksen for beregning av systemvirkningsgrad for romoppvarming ble kuttet av. Dette er nå rettet opp.
 • Rettet en feil i overføring av matrikkelinformasjon til xml-filer for opplasting med portføljeløsningen i energimerkesystemet.
 • Rettet en feil som gjorde at overskriften i tabellen med solcelleproduskjon ble forskjøvet ved eksportering til Excel
 • Det er nå mulig å evaluere tilbygg på småhus. Energirammen skal settes etter totalt bruksareal etter utbyggning. Dette kan nå oppgis i elementet for evaluering mot TEK
 • Rettet en feil som gjorde at passivhusevalueringen ble kjørt for alle soner selv om det ikke var krysset av for dette i passivhuselementet.

02.03.18 versjon 6.009

 • Rettet feil som gjorde at det måtte ligge korrekte verdier i feltene for alle tre år med måledata selv om man har krysset av for innlegging av et enkelt år (i elementet for energimerking)
 • Endret feilhåndtering når det ikke er krysset av for noen soner ved evaluering mot TEK eller energimerking (en feilmelding vises isteden når man prøver å simulere)
 • Oppdatert endringer i kommunenummer som følge av sammenslåing av Trønderfylker og noen kommunesammenslåinger i Vestfold (gjelder energimerking)
 • I timeverdier er det nå lagt til kolonner for måned og dag i måned for å gjøre det enklere å lage månedsvise tabeller og grafer i f.eks. Excel
 • Lagt til en kolonne med spesifikt varmetap i lisebasert redigering for å gjøre det enklere å se hvilke bygningsdeler som har størst varmetap
 • Det er nå mulig å velge hvilke soner som skal være med i passihusevalueringen
 • Rettet en litt misvisende feilmelding for regulering av VAV-anlegg
 • Rettet en feil som opps<to ved energimerking av boligbygg med flere boenheter. Krav til luftmengde beregnes nå ut fra at energimerking alltid gjøres for hver enkelt boenhet

09.12.17 versjon 6.008

 • Rettet feil ved beregning av gjennomsnittlig U-verdi for yttervegger i listebasert redigering (påvirket ikke beregningsresultater)
 • Lagt inn farge på driftsdager i kalenderen i soneelementet (noen hadde problemer med å se forskjell på driftsdager og fridager når de la inn egendefinerte driftsdager)
 • Tekst i resultatviduet er nå endret slik at det konsekvent brukes “Energiregler 20XX” for å skille hvilken utgave av energireglene det evalueres mot.
 • Forbedringer av PMV-grafd: Utvidet området til PMV-grafen til -4 til 4 (skalaen går strengt tatt fra -3 til +3 men ved ekstreme tilfeller får man helt opp mot 4). Ved eksportering av tallverdier tas det nå med 1 desimal
 • Man kan nå velge hvilke soner som skal være med ved evaluering mot TEK (dette ble innført for energimerking i versjon 6.006)
 • Rettet en feil i varighetskurve for kjølebatterier (summeringsfeil i simuleringer med flere soner)
 • Rettet en feil ved beregning av luftmengder mot krav i TEK. Feilen gjelder boligblokker
 • Rettet en feil som gjør at SFP utenfor driftstiden noen ganger blir rapportert feil i xml-fil for energimerking
 • Rettet en feil som oppstår ved når man flytter et tiltak på ventilasjonselementer fra akseptert til under vurdering. Feilen gjelder beregning av energibruk til pumper for distribuerte kjølebatterier

02.09.17 versjon 6.007

 • Endret minimumsverdi for tilluftstemperatur til 0 grader (beregningen av nødvendig kjøleeffekt er ikke gyldig ved lavere temperaturer).
 • Rettet en feil som gjorde at importering av soner fra andre filer noen ganger fikk programmet til å gå ned
 • Rettet en summeringsfeil i listebasert redigering. Arealet som vises for vegger og tak var inkludert vinduer og dører, dette er nå rettet til netto areal for yttevegg- og takkonstruksjoner
 • Y-aksen til varighetskurver for effekt er nå endret slik at den vises i kW der maksimalt effektuttak er over 10 kW
 • Rettet en feil i kurven for varighet effekt kjølebatterier
 • Endret navn, på forskrifter: TEK16 (som egentlig ikke finnes) til TEK17. Siden endringen av energireglene i TEK ikke er synkronisert med den generelle revideringen av byggeforskriftene skaper dette litt navneproblemer, les mer om dette her.
 • Ved innlegging av matrikkeldata er det nå mulig å legge inn kommunenummer direkte i steden for å velge fylke og deretter kommune i nedtrekkslister
 • Rettet en feil som gjorde at man kunne lukke programvinduet uten å få en advarsel selv om det var gjrt endringer i tiltakenes status
 • I sommer- og vintersimuleringen vises nå en PMV-graf (predicted mean vote). Se her for en forklaring av grafen

24.04.17 versjon 6.006

 • Varighetskurvene for oppvarmings- og kjøleeffekt har nå flere punkter i grafen for å forbedre nøyaktigheten.
 • Referanser til NS3031:2007 er nå rettet til NS3031:2014
 • Rettet feil i beregning av soltilskudd når sola står nøyaktig mot sør (gjelder bare sommer og vintersimulering og 1-2 klimasteder).
 • Lagt inn mer forklarende tekst for avtrekksvarmepumpe i ventilasjonselementene, har også oppdatert forklaringen her
 • Rettet en feil som oppsto dersom man kombinerer en avtrekkspumpe beregnet etter tillegg N med en annen varmepumpe (lagt inn i elementet for energiforsyning). Feilen ga for lav verdi i posten “El. til varmepumpesystem” i tabellen for levert energi
 • Beregning av prosentandelen for ikke direktevirkende el./fossile brensler i oppvarmingsanlegget er gjort om slik at kompressorenergien fra avtrekksvarmepumper også regnes med i varmebehovet selv om man bruker tillegg N i NS3031:2014 (kompressorenergien er en post i energibudsjettet hvis man bruker tillegg N). Vi har tidligere vært usikre på hvordan NS3031:2014 skal tolkes i forhold til TEK10 på dette punktet, men etter noen runder med ulike ressurspersoner og egne studier av regelverket har vi under tvil kommet fram til at dette er en rimelig tolkning selv om dette fører til at tabellen med levert energi da ikke stemmer overens med energibudsjettet.
 • Lagt til en tabell med månedsverdier for min. og maks. operativ temperatur i årssimuleringen.
 • I elementet for energimerking kan man nå velge hvilke soner som skal tas med ved energimerking. Man vil da unngå å måtte splitte opp filer der oppdelingen av bygningen er forskjellig i TEK og energimerking (f.eks. boligblokker, rekkehus, og yrkesbygg med flere leietakere/eiere), se her for en mer utfyllende forklaring
 • Lesing av databasefiler er nå gjort om for å forsøke å unngå at disse blir skrevet over når man åpner flere inndatafiler på en gang. Dette løser forhåpentligvis problemet med klimasteder og konstruksjoner som forsvinner.
 • Endret håndtering av noen felt i xml-fil for opplasting til energimerkesystemet (gjør tillegget til energiattesten mer korrekt)

30.01.17 versjon 6.005

 • Maksimalt antall tiltak er utvidet fra 32 til 256. Tabellen med resultater blir også delt opp.
 • Rettet feil som oppsto dersom man kopierte et tiltak på energiforsyningen til utklippstavlen
 • Det er nå mulig å bruke tre desimaler ved innlegging av normert kuldebroverdi
 • Overskriften på energibudsjettet som vises ved passivhusevaluering er nå endret slik at det er klart at det er energibudsjett beregnet med normerte verdier fra passivhusstandardene
 • Lagt til nytt tekstfelt i kjellerelement som viser arealet til kjellervegger med gitt lengde/høyde
 • Ved passivhusevaluering er krav til byggeforskrifter fjernet fra resultatene. Disse må dokumenteres med en separat evaluering mot aktuelle byggeforskrifter (TEK). Dette er gjort fordi normerte data og forutsetninger til dels er forskjellige i TEK og passivhusstandardene. Se her for en mer utfyllende forklaring.

31.10.16 versjon 6.004

 • Rettet en feil i globale endringer som gjorde at virket som om det ble utført endringer selv om man klikket nei på spørsmål om man ville gjøre endringer.
 • Rettet en feil i xml-formatet for opplasting til energimerkesystemet, feilen gjaldt målte verdier
 • Rettet en feil som førte til at gårds- og bruksnummer ikke vistes i feltene ved import av fil med matrikkeldata
 • Sortering av elementer i listebasert redigering er nå gjort om slik at numeriske verdier sorteres numerisk og snitt/sum raden alltid kommer nederst
 • Rettet en feil i veiledningsteksten for produksjonsvirkningsgrad for tappevannsoppvarming
 • Ved energimerking blir det sjekket at det ikke ligger 0 i total energibruk dersom man har krysset av for målte verdier.
 • Rettet en feil i beregning av energibruk for vifter og varmebatteri for balansert ventilasjon med ubalanserte luftmengder
 • Ved passivhusevaluering er det nå mulig å velge om man skal bruke TEK10 eller TEK16 ved evaluering av minstekrav og krav til energiforsyning

01.09.16 versjon 6.003

 • Det er nå lagt inn et tekstfelt som viser total effekt for varmebatterier og kjølebatterier når man legger inn spesifikk effekt.
 • Rettet en feil som i noen tilfeller ga en for høy verdi for inndatakvitteringen for systemvirkningsgrad oppvarmingsanlegg i xml-filen for opplasting i ems
 • Rettet en feil ved beregning av leveranse fra avtrekksvarmepumpe.
 • Elementet for energimerking og xml-formatet for opplasting er tilpasset endringene varslet av NVE. Man må nå oppgi om det gjelder et nybygg eller et eksisterende bygg. For nybygg må det oppgis hvilken utgave av TEK man har søkt etter. Målt energibruk skal nå oppgis for de tre siste årene der dette er mulig.
 • I listebasert redigering vises nå summert areal og snitt U-verdi/solfaktor for alle elementer, det er også mulig å eksportere data til utklippstavlen
 • Rettet en feil som gjorde at normert driftstid ikke ble brukt når man har krysset av for reduserte luftmengder.
 • Rettet en feil som noen ganger førte til en avrundingsfeil for gulv på grunn
 • I globale endringer får man nå vite hvor mange endringer som vil bli utført i bekreftelsesmeldingen (før endringer blir utført)
 • Navn på ulike utgaver av byggeforskriftene er nå endret til “Energiregler 2007/2010/2016” (dette er nye offisielle navn fra DiBK)
 • Hva skjedde med versjon 6.002? Vi hadde planlagt en oppdatering i begynnelsen av juni, men valgte å vente med oppdateringen siden endringene i formatet for energimerking ville gjøre det nødvendig med en oppdatering allerede kort tid etter sommerferien.

29.03.16 versjon 6.001

 • Rettet feil i sonekoblinger av typen vindu som i sjeldne tilfeller kunne gjøre at programmet gikk ned
 • Rettet feil ved evaluering mot luftmengder i TEK16. Gjelder boligbygg, det ble benyttet luftmengder fra TEK07.
 • Rettet feil ved beregning av avtrekksvarmepumpe som i noen tilfeller gjorde at man fikk udefinerte verdier.
 • I passivhusberegningen ble det evaluert mot minstekrav fra TEK10, det evalueres nå mot minstekrav i TEK16
 • Rettet feil som gjorde at varmetapstallet for infiltrasjon ble beregnet med TEK10-krav selv om det ble evaluert mot TEK16
 • Endret oppsett i tabellen med levert energi for å gjøre det enklere å se energiproduksjonen fra solcellepaneler
 • Det er nå mulig å få ut timeverdier for energiproduksjon fra solcellepaneler og effektbehov el. (for sammenligning med produksjonen)
 • Nytt søylediagram i årssimuleringen viser månedlig energibehov el. balansert mot energiproduksjon fra solcellepaneler
 • Det er nå mulig å lønnsomhetsvurdere ulike solcelleløsninger i tiltak
 • For avtrekksvarmepumper må man nå oppgi separate tapsfaktorer for romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann.Beregningen er også endret noe som følge av dette, det kan derfor bli små endringer i resultatene i forhold til versjon 6.000
 • Rettet en feil som gjorde at feltet egendefinert varmekapasitet for grunnen ikke ble satt ved valg av grunnforhold i nedtrekklisten (gjelder gulvelementer)

28.01.16 versjon 6.000

 • Rettet feil som gjorde at smi-filer lagret med gamle versjoner (2012 og eldre) i SIMIEN noen ganger ikke lar seg åpne
 • Rettet feil som gjorde at man fikk feilmeldinger i lønnsomhetssimuleringen dersom man erstattet et soneelement i et tiltak. Denne feilen ble introdusert med versjon 5.504
 • Rettet feil som gjorde at verdien for systemvirkningsgrad oppvarming ble feil i dokumentasjon av sentrale inndata (påvirket ikke beregning av levert energi)
 • Lagt inn evaluering mot ny TEK; se her for en gjennomgang av endringene i forskriften
 • Nytt element for beregning av energiproduksjon fra solcellepaneler, se her for mer informasjon om dette.
 • Mulighet for beregning av avtrekksvarmepumper ihht tillegg N i NS3031:2014. Se her for mer informasjon om dette.

27.10.15 versjon 5.504

 • Feilretting: Ved energimerking fikk man alltid grønt merke dersom det var krysset av for fjernvarme (uansett dekningsgrad). Denne feilen ble introdusert med versjon 5.503
 • Fargene i energimerkediagrammet er nå justert slik at de samsvarer bedre med de som er på den offisielle energiattesten
 • Feilretting: I noen tilfeller kunne man kjøre enkelte simuleringer selv om det var feil i elementer i tiltak, dette skal nå ikke være mulig
 • I tabellen som viser antall timer med operativ temperatur over 26 grader ble det regnet antall timer fra og med 27 grader og oppover. Dette er nå endret til å ta med timer med 26 grader (det har vært tolkninger for og i mot dette, så vi har valgt den mest konservative tolkningen).
 • Feilretting: Hvis man avsluttet programmet etter å ha gjort globale endringer fikk man ikke spørsmål om å lagre data.
 • Feilretting: I elementet for vinduslufting ble ikke endringer i antall like åpninger registrert
 • Feilretting: Dersom man la inn flere elementer (f.eks. internlaster) med overlappende driftstider i en sone vises ikke riktig driftstid i tabellen for sentrale inndata

13.08.15 versjon 5.503

 • Feilretting: I noen tilfeller ble total systemvirkningsgrad for oppvarmingsanlegget og solskjermingsfaktor rapportert feil i filen for opplasting i energimerkesystemet
 • Feilretting: Aksepterte tiltak ble ikke regnet med ved sommer/vintersimuleringer
 • Feilretting: Ved innlegging av lønnsomhetssimulering uten tiltak ble andre simueringer også blokkert
 • Feilretting: I noen tilfeller var det ikke mulig å bruke TAB til å flytte seg mellom ruter i inndatasidene
 • Feilretting: Ved evaluering mot TEK10 ble avkrysning for forurensing/smittefare ved gjenvinning av avtrekksvarme satt tilbake
 • Ved årssimulering vises nå antall timer operativ temperatur over 26°C i klartekst.
 • Maksimal systemvirkningsgrad for solfangere er nå økt til 100 ved energimerking (endret i energimerkesystemet fra 12/6-15),
 • Fossilandelen for fjernvarme er senket til 20 % (endring gjelder i ems fra 12/6-15 og vil påvirke fargen på energiattesten),
 • Endret skalaen for energikarakteren (endringene gjelder i ems fra 12/6-15 og gjør det litt lettere å oppnå A og B for de fleste bygningskategorier),

16.05.15 versjon 5.502

 • Rettet en feil som gjorde at endringer i bekledning og aktivitetsnivå i vintersimuleringen ikke ble registrert
 • Beregning av luftmengde ved evaluering er gjort om for å ta hensyn til den nye funksjonen med reduserte luftmengder på kalde dager
 • Det er nå mulig å få ut timeverdier for effekt belysning, teknisk utstyr og vifter i årssimuleringen
 • Ved evaluering av rehabiliteringsprosjekter mot passivhus/lavenergi blir ikke energiforsyningen evaluert mot krav i TEK10
 • Rettet feil ved evaluering mot TEK10 og energimerking; aksepterte tiltak ble ikke inkludert i simuleringen.
 • Elementer i tiltak viser nå hvilke inndata som er endret. Verdier som markeres med en ekstra ramme.
 • Rettet en avrundingsfeil som kan føre til at solskjermingfaktoren i xml-filen for opplasting i ems kunne bli over 1,0
 • Rettet en feil som gjorde at programmet gikk ned hvis man trykket ctrl-tab i en inndataside

20.02.15 versjon 5.501

 • Rettet feil som oppsto ved kopiering av VAV-element til utklippstavlen (feilen oppstår bare ved kopiering av hele soner).
 • Rettet feil som kan oppstå ved vintersimulering og reduserte luftmengde på kalde dager.
 • Rettet feil som i noen tilfeller kan gi feil SFP-verdier ved konvertering fra gamle filer der luftmengden er satt til 0
 • Verdier og valg i dialogboksene for beregning av systemvirkningsgrader blir nå lagret med filen
 • Rettet feil ved validering av kjølefaktor for energimerking
 • Rettet feil som gjorde at endringer i redusert avtrekksmengde ikke ble registrert.
 • Rettet feil som i noen tilfeller oppstår ved sletting av elementer som er erstattet i tiltak
 • Rettet feil i inndatatabell for energiforsyning
 • Lagt til flere resultater i lønnsomhetssimuleringen, samlet lønnsomhet for aksepterte tiltak og sammendrag for inndata tiltak.

07.01.15 versjon 5.500

 • Innlegging av tiltak er nå mulig. Lønnsomhetsberegning av tiltak er en ny simuleringsmulighet. Se her for en introduksjon til de nye funksjonene.
 • For energikilder oppgis nå separate systemvirkningsgrader for romoppvarming, oppvarming av tappevann og varmebatterier. Det er også innført separate kjølefaktorer for romkjøling og kjølebatterier.
 • Dialogboksen med veiledende verdier er endret slik at man kan beregne systemvirkningsgraden. De veiledende verdiene i NS3031:2014 er lagt i lister og kan brukes i beregningen.
 • Det er nå mulig å angi en lavere luftmengde for ventilasjon i kuldeperioder.
 • Det oppgis nå en midlere SFP i og utenfor driftstiden. Dette er gjort fordi formelen for beregning av SFP fra NS 3031:2007 er fjernet i NS 3031:2014. Tillegg H angir metoder for å beregne midlere SFP. Denne endringen kan gi små endringer resultatene når man åpner filer fra tidligere versjoner med VAV-ventilasjon.
 • Funksjonen for innlegging av matrikkeldata er utvidet. Les mer om dette her.
 • Feilretting: Ved evaluering mot energimerkeskalaen brukes det nå to desimaler (i noen tilfeller kunne SIMIEN gi en annen karakter enn EMS pga. avrunding).
 • Feilretting: I soner med veldig stor variasjon i temperatur (over 100°C) kunne årssimuleringen feile (pga. problemer med varighetskurver)
 • Feilretting: Ved lange bygningsnummer (i matrikkeldata ved energimerking) kunne det oppstå «avrundingsfeil» (pga. overflow).

26.05.14 versjon 5.022

 • Navnet på simuleringsansvarlig kommer nå istedenfor brukernavnet i overskriften på alle resultater.
 • Ved energimerking er det nå mulig å identifisere bygningen gjennom å legge inn adresse og matrikkelinformasjon. Dette gjør det mulig å laste opp flere xml-filer samtidig i ems-systemet (kalles porteføljeløsning i ems).
 • Feilretting: For barnehager og boligbygg ble det brukt normerte data for lokal kjøling (settpunkttemp. 22, 24 timer drift). Nå beholdes innlagte verdier.
 • Feilretting: Det er nå mulig å krysse av for rehab-prosjekt uten mulighet til å tilfredsstille krav til normalisert kuldebroverdi ved evaluering mot NS 3701

19.03.14 versjon 5.021

 • Feilretting: Beregning av solskjermingsfaktor for horisont og bygningsutspring, feilen gjelder takvinduer. Feilen gir seg utslag i inndatakvitteringen for xml-filer som skal lastes opp til EMS.
 • Feilretting: Ved lagring av filer blir verdien for uoppvarmet bruksareal og redusert effekt belysning byttet om (gjelder element for energimerking).
 • Ved kopiering av vinduselementer til utklippstavlen blir nå data for bygningsutspring kopiert med to desimaler
 • Varighetskurvene for temperatur starter nå alltid fra 0 timer (kunne tidligere starte litt ut fra Y-aksen dersom temperaturen varierte lite)
 • Feilretting: I inndatakvitteringen ble SFP og gjennomsnittlig luftmengde i noen tilfeller beregnet feil (gjelder VAV-ventilasjon).

03.02.14 versjon 5.020

 • Feilretting: Gjennomsnittlig SFP i driftstiden beregnes feil for noen bygningskategorier/driftstider. Vifteeffekten blir beregnet korrekt så feilen påvirker ikke beregnet energibruk.
 • Bruksareal i uoppvarmede rom/soner kan nå legges inn i elementet for energimerking. Dette bruksarealet påvirker ikke energimerket men tas med under totalt bruksareal i vedlegget til attesten.

13.01.14 versjon 5.019

 • Feilretting: I tabellen for energiytelse (evaluering mot NS 3700) kommer fargen for ikke-fossil andel en rad for langt opp
 • Solskjermingsfaktor for horisont og bygningsutspring vises nå for ulike himmelretninger. Dette gjør det enklere å dokumentere minstekravet i TEK10
 • Det er lagt inn mulighet for å gjøre globale endringer på flere verdier: Lekkasjetall, normalisert kuldebroverdi, settpunkt romoppvarming, effekt romoppvarming, SFP-faktor og driftstider
 • Ved evaluering av VAV-systemer ble SFP for maksimal luftmengde brukt (også i dokumentasjon av sentrale inndata). Dette er nå rettet slik at gjennomsnittlig verdi i driftstiden brukes
 • Feilretting: Ved innlegging av solskjerminger med varierende solfaktor over året ble verdiene for Januar brukt i årssimuleringen.
 • Feilretting: Ved import fra gbXML gjorde en feil at referanser mellom sonekoblinger ble mistet ved lagring

07.06.13 versjon 5.018

 • Evaluering mot NS3700 er nå tilpasset revidert utgave som kom i mai. Se her for en kort gjennomgang av endringen.
 • Feilretting: Minstekrav til varmetapstall for vinduer ved evaluering mot NS3700 tas nå ikke med for småhus
 • Feilretting: Solavskjerming ble noen rapportert som manuell ved energimerking selv om det fantes automatisk solskjerming
 • Ved årssimulering er det nå mulig å få ut timeverdier for luftmengde

29.04.13 versjon 5.017

 • Feilretting: Ved generering av xml-fil for opplasting til energimerke falt tallverdien for driftstimer kjøling ut (denne skal alltid være 24). Denne feilen gjelder kun versjon 5.016.
 • Enheten for normalisert kuldebro er nå W/(m2K) overalt i programmet.
 • Ved årssimulering ble det brukt en oppstartstemperatur hentet fra normerte data for bygningskategorien. For bygninger med annen settpunkttemperatur førte dette til en termisk ubalanse de første timene av simuleringen. Bruker nå gitt settpunkttemperatur fra oppvarmingselementet i sonen.

22.04.13 versjon 5.016

 • Feilretting: Dokumentasjon av inndata; driftstid lokal kjøling ble rapportert feil i evalueringer og ved energimerking, skal alltid være 24 timer (i selve simuleringen ble det brukt 24 timer så beregnede verdier er korrekt).
 • Feilretting: Beregning av krav til energiforsyning i NS 3700, feilen gjelder fjernvarme
 • Feilretting: Enhet ble i noen tilfeller vist feil i tabell for energidekningsgrad (W istedenfor kW)
 • Utvidelse: Det er nå mulig å bruke den nye skalaen for energimerking som trer i kraft den 1/7-13. Se her for mer om dette

09.03.13 versjon 5.015

 • Feilretting: I tabellen med dokumentasjon av sentrale inndata ble det vist feil effekt for belysning (gjelder bare passivhusevalueringen)
 • Lagt til tekst i inndata for kjellerelement for å klargjøre hva som menes med midlere høyde kjellervegger
 • Utvidet området for SPP (pumpeeffektfaktor) i oppvarmingselementet (maks. er nå 5)
 • Feilretting: Beregning av vifteeffekt ved nattkjøling (brukte normal luftmengde)
 • Feilretting: Programmet tok ikke hensyn til sommertid ved beregning av soltilskudd
 • Feilretting: Inndatakvittering for klimadata viste N50 selv om N20 var valgt (korrekte verdier ble brukt i beregningen)
 • Minstekrav i henhold til TEK10 er lagt til ved evaluering mot NS 3701
 • Feilretting: Krav til energiforsyning ble beregnet feil for fjernvarme ved evaluering mot NS 3701
 • Overskriftene i energibudsjettet og levert energi er nå forsjellige ved årssimulering og passivhusevaluering (slik at man kan indentifisere dem ved klipp og lim)
 • Tabellen med effekt/energidekning har nå en tekst som gjør det klart at effekten for varmtvann ikke er inkludert

30.09.12 versjon 5.014

 • Feilretting: Ved evaluering mot NS 3700 (boligbygg) ble kravet til oppvarmingsbehov feil for klimasteder som er varmere enn Oslo. Denne feilen gjelder kun versjon 5.013
 • Feilretting: Ved opplasting av xml-fil til EMS kunne summen av andeler oppvarmingsbehov i sjeldne tilfeller bli 0,99 eller 1,01

22.09.12 versjon 5.013

 • Feilretting: Prosentandelen fornybar energi ble i noen tilfeller feil ved evaluering mot TEK10.
 • Feilretting: Rettet feil i tabell for dekning av netto energibehov, kjølebatterier og romkjøling var byttet om i overskriften
 • Feilretting: Rettet feil ved kopiering av skillekonstruksjoner til utklippstavlen. Sommer og vintertemperatur ble byttet om
 • Utvidelse: Implementert evaluering mot NS 3701 (lavenergi-/passivhusstandard for yrkesbygg). Denne erstatter Prosjektrapport 42. Se egen artikkel med beskrivelse av krav i NS 3701

31.05.12 versjon 5.012

 • Utvidelse: Lagt inn en ny tabell i årssimuleringen som viser hvordan energibudsjettet dekkes av de ulike energikildene.
 • Endring: Klargjøring av tekst i evalueringstabeller for TEK10. Henviser nå til underpunkter i energitiltaksmodellen (§14-3)
 • Endring: Når man velger ”Lim inn” (fra utklippstavlen) legger elementet seg nå etter valgt element og ikke sist.
 • Feilretting: Rettet en avrundingsfeil for krav i energimerke ved boligbygg (variabel energiramme)
 • Feilretting: Rettet en feil som oppsto dersom man kopierte/klippet ut elementer hvor det var kommentarer med linjeskift. Feilen kan føre til at programmet går ned eller at filer blir skadet dersom man lagrer etter å ha kopiert et element med en slik kommentar.

21.05.12 versjon 5.011

 • Feilretting: Endringer i utv. absorpsjonskoeff for takflater ble noen ganger ikke registrert
 • Utvidelse: Ved listebasert redigering kan man nå sortere elementer ved å klikke på overskriften i en kolonne
 • Endring: Endret tekst for innlegging av himmelretning slik at den blir mer forståelig
 • Oppdatering: Fjernet fritidsbolig som bygningstype for småhus (i elememtet for energimerking)
 • Utvidelse: SIMIEN benytter nå den felles utklippstavlen, dette gjør det mulig å kopiere elementer fra en fil til en annen
 • Feilretting: Sonekoblinger med veldig dårlig U-verdi kunne føre til noe ustabilitet i simuleringen. Beregningen av varmemotstand er nå forandret slik at simuleringen blir mer stabil.

17.02.12 versjon 5.010

 • Rettet enhet for varme/kjølebatteri til [W/m2] (CAV-ventilasjon)
 • Man kan nå legge inn negativ kuldebroverdi for spesifiserte kuldebroer (aktuelt for geometriske kuldebroer)
 • Rettet feil xml-eksport; egendefinerte uoppvarmede soner, egendefinerte driftsdager
 • Forandret fargelogikk i tabell med omfordeling av varmetap. Denne viser nå ikke røde enkeltlinjer for varmetapstall, hele tabellen blir rød/grønn avhengig av om totalt varmetapstall holder kravet.
 • Rettet feil i varighetskurve for VAV-systemer. Feil kunne oppstå i flersonebygg med sonekoblinger.

23.01.12 versjon 5.009

 • Lagt inn informasjonstekst om at SIMIEN ikke evaluerer krav til solfaktor på solutsatte fasader.
 • Ved energimerking rundes total levert energi av til nærmeste heltall.
 • Mulighet for eksport av inndata i XML-format (se xml_import for en beskrivelse av formatet
 • Automatisk lagring av inndata ved simulering er nå en opsjon som kan slås av.
 • Listebasert redigering av bygningskropp gjør det mulig å forandre konstruksjonsdata på grupper av elementer.
 • Rettet feil i dialogboks for dimensjonerende døgn (klimadatabase). Verdiene for transmissivitet og markrefleksjon ble vist uten desimaler.
 • Varighetskurve for luftmengde kan nå vises i soner som har VAV-ventilasjon.
 • Lagt til tekst for skillekonstruksjoner som vender mot sone med definert sommer- og vintertemperatur.
 • Rettet feil: skillekonstruksjoner av typen vinduer mot uoppvarmet sone ble ikke tatt med i vindusareal/uverdi ved evaluering og i dokumentasjon av inndata.
 • Rettet feil som gjorde at siste del av tekster med flere linjer ikke ble vist i resultattabeller.
 • Varselteksten som vises på siden for internlaster er nå tilpasset verdiene som ble innført med TEK10 og 1/9-2011 for energimerking.
 • Rettet en logikkfeil vedrørende krav til SFP-faktor ved evaluering mot TEK10.

30.10.11 versjon 5.008

 • Ved simuleringsstart blir inndata nå automatisk lagret (’Lagre som’ vises dersom filnavn ikke er satt).
 • Utvidelse av xml-skjema som kan brukes til å importere inndata fra andre kilder; se xml_import
 • Advarselsteksten som vises ved innlegging av luftmengder under minimum i NS3031 er nå tilpasset endringsbladet som kom i Oktober 2010 (endringsbladet gjelder nå både ved evaluering mot TEK10 og energimerking)
 • Tap mot grunnen i bygninger med sterkt varierende innetemperatur (typisk uten oppvarmingsanlegg) ga ulogiske resultater. Dette er løst ved at programmet nå bruker ekvivalent U-verdi for å beregne varmetap dersom det ikke er noen settpunkttemperatur for sonen
 • Ved evaluering mot TEK10 har BE gitt en åpning for at kravet til prosentandel ikke-fossil/el oppvarming også kan beregnes ved lokalt klima. SIMIEN beregner nå prosentandelen ved både lokalt og normalisert klima, høyeste andel brukes i evalueringen
 • Hvis man åpner en inputfil som allerede redigeres (er åpnet av en annen bruker) får man nå en advarsel om dette. Filen blir da åpnet i skrivebeskyttet modus slik at man kan se på den eller eventuelt lagre den under et nytt navn.

28.08.11 versjon 5.007

 • SIMIEN er nå tilpasset endringene i energimerkeordningen som trer i kraft 1/9-11. Dette innebærer endrede internlaster og krav til luftmengder for småhus og boligblokker (i henhold til endringsblad for NS3031). Karakterskalaen er også endret noe for å ta hensyn til dette.
 • Målte verdier for energimerking er nå endret tilbake til kg for bio, liter for olje og sm3 for gass.

13.05.11 versjon 5.006

 • Tilpassning til endring i skalaen i energimerkesystemet, mer info om dette her.
 • Rettet feil i søylediagrammet for varmebalanse i årssimuleringen (viste for høye verdier for internlaster utenfor driftstiden)
 • Rettelse i beregning mot minstekrav for luftmengder ved evaluering og energimerking. (gjelder når man har flere ubalanserte anlegg)
 • Konkretisert mer hvordan man skal beregne arealer for bygningsdeler i hjelpetekst. Se også her for mer om dette.
 • Rettet en feil som kunne oppstå ved bruk av svært lange prosjektnavn

27.03.11 versjon 5.005

 • Rettet en feil i kravet til virkningsgrad varmegjenvinner for boligbygninger ved evaluering mot TEK10. Denne feilen ble introdusert med versjon 5.004
 • Rettet en feil som førte til at systemeffektfaktor kjøling ble vist feil i dokumentasjon av inndata.
 • Rettet en feil som gjorde at man fikk gal ekv. U-verdi for kjellerelementer hvor vegghøyde ble satt til 0
 • Rettet en feil som gjorde at verdiene ble byttet om ved global endring av bevegelig solskjerming.

26.02.11 versjon 5.004

 • Rettet opp minstekrav til lekkasjetall for lavenergibygninger.
 • Utvidet området til settpunkt kjøling/oppvarming slik at det er mulig å legge inn fryselager.
 • Man kan nå angi fare for smitte/forurensningsfare i hvert enkelt ventilasjonselement og ikke bare på bygningsnivå. Krav til virkningsgrad gjenvinner blir nå beregnet ut fra gjennomsnittlig luftmengde.
 • I årssimuleringen er det lagt inn et nytt resultat som viser prosentvis dekningsgrad for energibruk oppvarming som en funksjon av effektdekningsgraden. Dette kan f.eks. brukes ved dimensjonering av varmepumper.
 • Det er lagt inn en ny mulighet for importering av data fra en xml-fil. Denne funksjonen er fortsatt under utvikling og vil bli dokumentert senere.

20.12.10 versjon 5.003

 • I passivhusevaluering var kravet til varmetapstall for lavenergihus feil. Kravet til U-verdi Tak var byttet med U-verdikrav for gulv.
 • Nattkjøling (ventilasjon) ble ikke aktivert dersom driftstiden ble satt til klokken 24.
 • En bug i installasjonsprogrammet gjorde at SIMIEN noen ganger ikke ble registrert i startmenyen.

16.11.10 versjon 5.002

 • Manglende avrunding av resultat for oppvarmingsmerke gjorde at fargen på merket ikke stemte ovverens med vist resultat. Runder nå av resultatet til 1 desimal.
 • Når man krysser av for behovsstyring av belysning ved energimerking blir internlastene i noen tilfeller for små. Dette fører til at beregnet energibehov blir litt for lavt. Denne feilen ble introdusert med versjon 5.0 (beregningen i versjon 4.5 var korrekt).

3.11.10 versjon 5.001

 • En feil gjorde at SIMIEN noen ganger viste karakteren H ved energimerking.
 • Initialtemperatur for sommer og vintersimulering ble den samme. Dette er nå rettet slik at man kan ha forskjellige starttemperatur sommer og vinter
 • I noen tilfeller kunne resultatene bli for brede for vanlig A4 utskrift, dette gjaldt særlig tabeller med dokumentasjon av U-verdier. Disse skal nå formatere seg bedre
 • SPP-faktoren (energibruk pumper) ble vist som et snitt i alle soner, også soner som ikke har pumper. Nå vises snittverdien for soner som har pumper i dokumentasjon av inndata. Beregning av energibruk pumper ble gjort korrekt også i forrige versjon.
 • Det kom ingen feilmelding dersom man la inn dører/porter med areal som var større enn fasaden de tilhører. Dette kunne føre til rare verdier for beregnet veggareal.
 • Varighetskurvene for temperatur ved årssimulering var forskjøvet en grad ned. Dette er en feil som ble introdusert med versjon 5.000 (i samband med at x-aksen ble snudd).
 • Ved evaluering mot TEK10 var det en logikkfeil som gjorde at virkningsgrad gjenvinner og lekkasjetall ble regnet som minstekrav for yrkesbygg.

2.10.10 versjon 5.000

 • Det er nå mulig å evaluere mot lavenergi/passivhuskriterier (NS3700/Prosjektrapport 42).
 • Evaluering mot TEK10 er nå lagt inn.
 • Design på energimerket er tilpasset gjeldene versjon
 • Endring av globale data er utvidet

20.06.10 versjon 4.505

 • Rettet en feil som gjorde at programmet brukte den konvektive andelen for varmetilskudd belysning også for teknisk utstyr utenfor driftstiden. Vanligvis vil ikke dette gi noe særlig utslag men der man har veldig mye teknisk utstyr som avgir varme utenfor driftstiden vil det kunne påvirke beregningen av operativ temperatur.
 • Rettet en feil som gjorde at dårligste karakter (G) ikke ble vist i grafikken for energimerket.

27.04.10 versjon 4.504

 • Dokumentasjonstekster for sentrale inndata er nå felles for alle simuleringer (lå tidligere bare under evaluering mot forskrifter).
 • Rettet en feil som gjorde at programmet kunne gå ned ved bruk av spesifiserte kuldebroer.
 • Rettet en feil i beregning av varmetapstall i årssimuleringen (gjaldt ikke i evaluering)
 • Utvidet området for CO2-utslipp
 • Rettet en stavefeil for bygningskategorien Idrettsbygg og en enhetsfeil i inndatakvitteringen

12.04.10 versjon 4.503

 • Rettet navnet på bygningskategorien Boligblokker i xml-fil.
 • Bruk av enkelte tegn i xml-filen kan føre til feil ved opplasting, skal nå være rettet.
 • Temperaturen ved simuleringsstart (dim. sommer/vinter) er nå enklere å sette
 • Rettet et par mindre feil ved innlegging av data
 • Oppdatert installeringsprogram (det gamle fungerte dårlig i 64-bits versjoner av Windows)

11.02.10 versjon 4.502

 • Rettet en feil som kan gi gale verdier i inndatakvitteringen i xml-filen.
 • Når dekningagraden av el/olje/gass er 100% kommer det en feilmelding ved opplasting av xml-filen. Setter nå andelen ned til 99.99% for å komme rundt denne feilen i ems-systemet
 • Systemvirkningsgraden for energikilder som ikke er krysset av settes nå til 0,98 i xml-filen for å unngå unødige feilmeldinger
 • Maks. tillatt verdi for målt energibruk er nå øket til 1 milliard kWh

05.02.10 versjon 4.501

 • Rettet en feil som kan oppstå ved åpning av filer fra v. 4.0. Det gjelder VAV-anlegg hvor luftmengden på dager uten drift ble satt til standardverdien (3 m3/hm2). Bruker nå verdien utenfor drift fra filen som åpnes.
 • Noen tabeller og diagrammer ble fortsatt vist med punktum som desimalkomma, dette er nå rettet til komma.
 • Ved energimerking kom det litt vel mange advarsler. Dette skal være noe redusert nå.
 • Vieweren kan i noen tilfeller forsvinne fra skjermen. Dette problemet skal nå forhåpentligvis være løst

30.01.10 versjon 4.500

 • Det er innført en modul som gjør det mulig å energimerke bygninger (se Energimerking av bygninger).
 • Alle tall vises nå med komma som desimalkomma (det er fortsatt lov å bruke punktum ved innlegging av data)

27.11.09 versjon 4.034

 • Rettet en feil i beregning av kravet til varmetapstall for yttervegger.
 • Dokumentasjonstekster for inndata ved evaluering blir nå bedre formatert i resultatene
 • SPP-faktorene vises nå enkeltvis i inndatadokumentasjonen

17.09.09 versjon 4.033

 • Rettet en feil i evaluering mot forskrifter. Starttemperaturen i bygningen for hver måned ble satt til settpunkttemperatur gitt av brukeren for oppvarmingsanlegget (ikke settpunkttemperatur gitt i NS3031:2007). For de fleste bygninger vil ikke dette utgjøre noen forskjell men hvis settpunkttemperaturen avviker betydelig fra forskriftene kan det gi litt utslag.

23.06.09 versjon 4.032

 • Rettet en feil ved setting av initialtemperatur for sommer og vintersimulering (ble noen ganger satt tilbake til standardverdien).
 • Gjorde om tekster i resultatene av årssimuleringen slik at disse samsvarer bedre med NS3031:2007

11.05.09 versjon 4.031

 • Rettet en feil som kan føre til at programmet går ned ved innlegging av spesifiserte kuldebroer.
 • Gjorde om beregningen av midlere virkningsgrad for varmgjenvinnere (vises i tabellen for dokumentasjon av inndata)

02.04.09 versjon 4.030

 • Utvidet området for CO2-utslipp slik at det kan legges inn opptil 2000 g/kWh.
 • Rettet en feil som oppstår på noen maskiner ved åpning av resultatfiler i vieweren
 • Rettet en feil som i noen tilfeller kan gi et for stort soltilskudd. Feilen gjelder kun markreflektert solstråling og vil i de fleste tilfeller ikke være signifikant.

19.03.09 versjon 4.029

 • Rettet en feil som gjorde at Vieweren kan gå ned når det legges inn lange linjer i kommentarfeltet.
 • Rettet en feil som kan oppstå ved lagring av dokumentasjonstekster (inndata evaluering)

07.03.09 versjon 4.028

 • Feilretting: En avrundingsfeil av gjennomsnittlig luftmengde førte noen ganger til at evaluering mot byggeforskrifter ble underkjent når luftmengdene var lagt på minimum tillatt luftmengde.
 • Gjorde om tekst som forklarer hvilken virkningsgrad som blir brukt for el. spesifikk energibruk (under elementet Inndata for energikilder)

17.02.09 versjon 4.027

 • Feilretting: Rettet en feil som førte til for stort varmetilskudd fra vannoppvarming utenfor driftstiden
 • Feilretting: Skrivefeil i tekst som vises ved valg av bygningskategori (driftstid for ventilasjon)
 • Feilretting: Når sommer- eller vintersimulering legges inn før bygningskroppen og temperatur ved simuleringsstart endres går programmet ned
 • Feilretting: Når man setter lik tur og returtemperatur for oppvarming/lokalkjøling blir energibruk for pumper feil. Dette flagges nå som en feil.
 • For å unngå at filnavnet som vises i overskriften går ut av siden (vanligvis pga. en lang sti til filen) kortes dette ned slik at bare selve filnavnet vises.

03.02.09 versjon 4.026

 • Feilretting: Rettet en feil som kan oppstå ved bruk av ventilasjonsanlegg som bare er i drift deler av året
 • Feilretting: Rettet en feil ved beregning av solinnstråling ved bruk av manuelt styrt solskjerming

11.01.09 versjon 4.024

 • Feilretting: Rettet en feil ved innlegging av beskrivelsestekster for inndatatabell ved evaluering mot TEK07
 • Feilretting: Rettet en feil som kan oppstå ved lagring av posisjonen til programvinduet.

29.11.08 versjon 4.023

 • Feilretting: Rettet et par tekster i resultatene (stavefeil)
 • Feilretting: I tabellen med dokumentasjon av inndata ble driftstid oppvarming og kjøling vist feil. Settpunkttemperaturen for kjøling ble også beregnet feil.
 • Ved evaluering blir det nå sjekket om luftmengdene er mindre enn minimumsverdier gitt i tabell A.6 i NS3031:2007 (fikk tidligere bare en advarsel om dette)

30.10.08 versjon 4.022

 • Feilretting: Ved kopiering av internlaster ble varmetilskuddet fra personer ikke kopiert.
 • Feilretting: Energibruk for pumper i VAV-anlegg ble ikke regnet med
 • Utvidet området for effekt teknisk utstyr til 1000 W
 • Lagt til tre danske klimasteder

12.10.08 versjon 4.021

 • Feilretting: Viewer krasjet ved visning av varighetskurver i arbeidstiden for soner hvor det ikke var definert driftstid for personer.
 • Feilretting: Endringer i inndata for variabel tilluftstemperatur ble noen ganger ikke registrert
 • Feilretting: I dok. av sentrale inndataverdier var det en feil i utregningen av midlere U-verdi for dører
 • Feilretting: Varmekapasitet i skillekonstruksjoner og sonekoblinger ble ikke regnet med i tabellen med sentrale inndataverdier

03.10.08 versjon 4.020

 • Feilretting: Ved årsimulering kunne programmet noen ganger feile på 99% (skyldtes en feil ved generering av et diagram).
 • Feilretting: Kopiering av dørelementer fungerte ikke
 • Feilretting: Ved beregning av karmfaktor og horisontfaktor i tabellen “Dokumentasjon av inndata” ble dørarealet feilaktig tatt med
 • Det er nå alltid samsvar mellom valgt databaselement og de egendefinerte verdiene (f.eks. valgt fasadekonstruksjon og egendefinert U-verdi)
 • Nytt menyvalg i filmenyen gjør det mulig å legge til soner fra en annen fil.

19.09.08 versjon 4.019

 • Feilretting: Manuelt regulert solskjerming aktiviseres nå bare når det er personer tilstede.
 • Feilretting: Endring av verdien absorpsjonskoeff. for solutsatte fasader ble ikke registrert
 • Feilretting: Justering av lengde/breddegrad for Oslo
 • Varmetapsbudsjett vises nå for hver enkelt sone (årssimulering).
 • Varighetskurver for romtemperatur og operativ temperatur i arbeidstiden vises nå ved årssimulering
 • Posisjon og størrelse for programvinduer lagres ved avsluting og “huskes” ved neste oppstart

09.09.08 versjon 4.018

 • Feilretting: Ved VAV-ventilasjon ble varmetapstallet til infiltrasjonen feil.
 • Feilretting: Energibruk vifter ble i noen tilfeller feil for rene avtrekksanlegg
 • Nattkjøling (frikjøling) kjøres nå ikke når neste dag er en dag uten drift, har lagt inn en knapp hvor dette kan overstyres slik at nattkjølingen kjøres også på dager uten drift.

01.09.08 versjon 4.017

 • Feilretting: Beregning av energibruk vifter ble for lavt utenfor driftstiden.
 • Feilretting: Endringer i egendefinert U-verdi for vinduer og dører ble noen ganger ikke registrert
 • Beregning av CO2-produksjon fra personer er justert noe ned (beregnes ut fra varmetilskudd personer)

21.08.08 versjon 4.016

 • Feilretting: Ved kopiering av ventilasjonselementer forsvant haken ved annen tilluftstemperatur sommer.
 • Feilretting: Ved evaluering skal det brukes moderat skjerming og mer enn en vindutsatt fasade
 • Feilretting: Skrivefeil i enhet ved årssimulering (m3/hm2)
 • Feilretting: Ved avtrekksanlegg ble varmetapstallet for ventilasjon galt (denne feilen var en konsekvens av en endring i versjon 4.015)

18.08.08 versjon 4.015

 • Feilretting: Varmetapstall for ventilasjon ble regnet med luftmengde i driftstiden. Blir nå beregnet med gjennomsnittlig luftmengde.
 • Endring: Utvidet funksjonen for lagring av timeverdier i en tekstfil slik at også temperaturer og soltilskudd kan lagres. Kan også velge hvilke verdier som skal være med i tekstfilen.

28.07.08 versjon 4.014

 • Feilretting: Ved beregning av varmetap for gulv mot grunnen ble det i enkelte tilfeller regnet feil.
 • Feilretting: Nattkjøling (ventilasjon) ble ikke avbrutt når operativ sank under gitt minimum.
 • Feilretting: Oppvarmingsanlegget ble ikke slått av ved nattkjøling
 • Endring: Nattkjølingen reguleres når etter romlufttemperaturen (ble regulert etter operativ temperatur)

07.07.08 versjon 4.013

 • Feilretting: Endringer i CO2-utslipp for energikilder ikke ble registrert.
 • Feilretting: Enheten til SPP-faktoren (spesifikk effekt pumper) var feil; er nå rettet til kW/(l/s).

02.07.08 versjon 4.012

 • Ved årssimulering kan timeverdier for utetemperatur og effekt (oppvarming og kjøling) lagres i en tekstfil.
 • Feilretting: Rettet en feil som gjorde at endringer i skjermingsklasse og fasadesituasjon (rom/sone-infiltrasjon) ikke ble registrert.
 • Ved innlegging av lekkasjetall vises nå hvilken infiltrasjonsrate dette tilsvarer (rom/sone infiltrasjon)
 • Feilretting: Beregning av SFP-faktor går i stå når luftmengde i driftstiden (maks. luftmengde i VAV-anlegg) settes til null. Bruker nå samme SFP-faktor for luftmengder utenfor driftstid når luftmengde i driftstiden er satt til null.

19.06.08 versjon 4.011

 • Ved kopiering av tekst til utklippstavlen blir nå tallene i tabeller skilt fra enheten slik at det blir lettere å jobbe med tallene i regneark.
 • Feilretting: Ved regulering etter CO2-nivå i VAV-anlegg ble det “overregulert” slik at CO2-nivået ble noe lavere enn ønsket nivå.
 • Ved beregning av SFP-faktor for vifter ved reduserte luftmengder ble det brukt en formel (gitt i NS 3031:2007) som bare hadde gyldighetsområde opp til 80% av maks. luftmengde. Bruker nå gitt SFP-faktor når luftmengden er over 80% av maks.
 • Feilretting: Startverdien til duggpunktstemperaturen ved simuleringsstart var feil, dette kunne føre til problemer ved simulering av et døgn ved dim. vinterforhold

16.06.08 versjon 4.010

 • Feilretting: Maks. effekt for oppvarmingsanlegget ble brukt selv ved vintersimulering uten effektbegrensning.
 • Feilretting: Frostsikring av gjenvinner ble medregnet selv om det ikke var krysset av for dette.
 • Effekten til forvarming av tilluft (pga. frostsikring av gjenvinner) vises nå som en egen post i vintersimuleringen.
 • Kortet ned teksten i kakediagrammet for levert energi (resultater av årssimulering) for å hindre at diagrammet blir bredere enn en A4-side

09.06.08 versjon 4.009

 • Feilretting: VAV-anlegg ble regulert feil når effekten til kjølebatteriet ikke har nok effekt til å holde ønsket tilluftstemperatur.
 • Feilretting: Nattkjøling i VAV-anlegg ble lagt inn 15 minutter før den skulle.
 • Feilretting: Endringen i areal for ytterdører ble i noen tilfeller ikke registrert.
 • Jeg har endret fargen på ikonet til resultatfilene (*.smo) slik at det blir lettere å skille disse fra inndatafilene (*.smi)

03.06.08 versjon 4.008

 • Feilretting: Simuleringsdata (dato, antall døgn etc.) for dim. vinter og sommer ikke ble vist når det bare var en sone i prosjektet.
 • Feilretting: Ved innlegging av arealspesifikke verdier (luftmengder, internlaster etc.) og bruk av komma som desimalskille ble ikke absoluttverdiene riktig regnet ut (dette gjelder kun verdiene som vises på inndatasiden, i simuleringen brukes riktige verdier).
 • For bevegelig solskjerming er det gjort endringer slik at brukeren må velge mellom manuell og automatisk styring (var før bare en knapp for automatisk styring). Teksten er også endret for å gjøre det klarere hva hvert enkelt valg innebærer.
 • Det er lagt til et nytt menyvalg i redigermenyen: Globale endringer. Dette menyvalget gjør det mulig å skifte ut alle forekomster av en bygningskonstruksjon (yttertak, yttervegg og gulv), vindustype eller solskjerming med en annen. Dette kan f.eks. brukes dersom man vil se hvilken effekt det vil ha å bruke en annen vindustype.

27.05.08 versjon 4.007

 • Rettet en feil gjorde at navnet og kommentaren ikke ble kopiert for enkelte typer elementer (ved bruk av Kopier-Lim inn i redigermenyen).

24.05.08 versjon 4.006

 • Ny tekst og endring i databaseverdiene ved valg av varmekapasitet til møbler/interiør. Se bruk for en nærmere forklaring på hvorfor dette er gjort.
 • Rettet feil som kan oppstå ved importering fra SCIAQ/Inneklima i Bygninger.
 • Bedre forklaring av karm/rammefaktor for vinduer i hjelpeteksten og litt mer tydelig pil i illustrasjonen.
 • Rettet en feil som gjorde at endringer ved valg av simuleringsresultater ikke registreres.
 • Endret plassering av menyen som kommer fram når man trykker “Neste side” (for å unngå en feil i Windows når programvinduet legges helt til høyre på skjermen)
 • Rettet en feil som gjorde at nattkjøling (frikjøling) i VAV-anlegg ikke fungerte som den skulle.

21.05.08 versjon 4.005

 • Rettet feil som gjorde at summerte nøkkelverdier vises i resultatene for alle soner
 • Rettet feil ved evaluering av minstekrav (U-verdi tak og gulv ble byttet om)
 • Endret behandling av maksimal effekt for vannbårne systemer. Maksimal effekt begrenses nå alltid til verdien som legges inn. Det var før slik at maksimal effekt ble beregnet ut fra temperaturforskjellen mellom mediet og romtemperaturen.

19.05.08 versjon 4.004

 • Utvidet området for dimensjonerende temperaturer til -80 til 80
 • Lagt inn effekt per kvadratmeter gulvareal i tabell med dimensjonerende verdier
 • Lagt inn farger i tabellene for evaluering for å gjøre det lettere å se hva som godkjent og ikke godkjent

15.05.08 versjon 4.003

 • Levert energi for belysning og teknisk utstyr ble for energikilden el. beregnet med virkningsgraden til romoppvarming. Bruker nå ikke virkningsgrad her.
 • Feil i evaluering av minstekrav (av U-verdi vinduer) er nå rettet.
endringslogg.txt · Last modified: 2022/01/07 10:37 (external edit)