User Tools

Site Tools


energimerking

Energimerking av bygninger

Energimerkeordningen bygger på NS3031:2014 og ligner mye på metoden som brukes ved evaluering mot byggeforskrifter. Ved beregning av bygningens energibehov brukes de normerte verdiene fra tillegg A i NS3031:2014:

  • Normalisert klima (Oslo)
  • Moderat skjerming; mer enn en utsatt fasade
  • Fast antall driftsdager ut fra valgt bygningskategori
  • Faste driftstider for ventilasjon, belysning, teknisk utstyr, personer, oppvarming og romkjøling
  • Normerte driftstider for ventilasjon (man får en advarsel hvis luftmengdene er for lave)
  • Faste effekter og varmetilskudd for belysning, teknisk utstyr, varmtvann og personer (for belysning er det mulig å bruke en lavere effekt hvis dette kan dokumenteres)
  • Faste settpunkttemperaturer for romoppvarming og eventuell romkjøling

Karakteren i energimerkordningen er basert på årlig levert energi beregnet med forutsetningene over. Med levert energi menes brutto energibruk der systemvirkningsgraden til energiforsyningen er tatt med. Resultatet sammenlignes med tabellverdier og bygningen gis en karakter fra A til G der A er best.

Karakteren gis også en farge som skal indikere hvor miljøvennlig oppvarmingsanlegget er. Dette merket tar utgangspunkt i netto energibehov til romoppvarming, ventilasjonsvarme (varmebatterier) og oppvarming av tappevann. Det beregnes så en prosentsats ut fra hvor mye av energibehovet som dekkes av elektrisitet, olje, gass og fjernvarme (for fjernvarme belastes kun 20% av dekningsprosenten). En andel under 30% grønt merke; under 47,5 % gir lysegrønt merke; under 65 % gir gult merke; under 82,5 % gir oransje merke, 82,5 % og høyere gir rødt merke. Ved beregning av prosentandelen tas det ikke hensyn til energikildenenes systemvirkningsgrad (man blir mao. ikke straffet for lav systemvirkningsgrad). Imidlertid gjelder dette bare når systemvirkningsgraden er under 1; hvis den er over 1 skal dette tas med i beregningen. I praksis vil det være varmepumper og solfangere som får et fratrekk i prosentandelen.

Energimerket og oppvarmingsmerket som vises i SIMIEN er ikke en offisiell energiattest. For å produsere en offisiell energiattest må man gå til energimerking.no og logge seg inn via altinn. Når man er logget inn og har identifisert bygningen med gårs- og bruksnummer kan man laste opp en xml-fil. Denne xml-filen opprettes automatisk av SIMEN når man kjører en energimerksimulering. I utgangspunktet er det eier/byggherre som har ansvaret for å energimerke sine bygninger, ved energimerking av yrkesbygg vil det normale være at eier overfører retten til å energimerke en bygningen til en energirådgiver (det er satt kompetansekrav til personer som skal energimerke bygninger med eksterne beregningsprogrammer som SIMIEN).

Det er verdt å merke seg at det ved energimerking er lavere maksimalverdier for en del inndata. Det er særlig to verdier som kan skape problemer; maksimal systemvirkningsgrad er 0,98 for de fleste energikilder, maksimal kjøleeffektfaktor er 3,0. Ved energimerking vil overskridelser av disse verdiene resultere i en feilmelding. Grunnen til dette er at det pr i dag ikke er mulig å få energimerket bygninger med høyere verdier.

energimerking.txt · Last modified: 2020/05/13 15:23 by kjell