User Tools

Site Tools


tek16

Endringer i forskriftene (TEK 16)

Den 1.1 2016 ble kapittelet om energibruk i forskrift om tekniske krav til byggverk endret (se http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/14/1/).

I forhold til TEK 10 er endringene i korte trekk:

  • Tiltaksmodellen gjelder nå bare for boligbygning (småhus og boligblokk). Kravene i tiltaksmodellen er strammet inn for U-verdi gulv (0,10 W/m2K), U-verdi dører/vinduer (0,8 W/m2K), virkningsgrad varmegjenvinner (80 %), SFP (1,5 kW/m3/s) og lekkasjetall (0,6 oms/h). Totalt areal for vinduer og dører kan nå være 25 % av bruksarealet. Kravet til normalisert kuldebroverdi er satt til 0,05 W/m2K for småhus og 0,07 W/m2K for boligblokker.
  • Energirammene for totalt netto energibehov er senket noe (varierer en god del etter bygningskategori).
  • Minimumskrav til U-verdi i tak, vegg og gulv er uendret. For vinduer og dører er minimumskravet til U-verdi senket til 1,2 W/m2K. Krav til lekkasjetall er senket til 1,5 luftvekslinger pr time. Minimumskrav til varmetapstall for vinduer og solskjermingsfaktor på solutsatte fasader er fjernet.
  • Når det gjelder krav til energiforsyning er 40/60 % kravet til annet enn direktevirkende el. og fossile brensler fjernet helt. Dette er erstattet med et totalt forbud mot fossilt brensel i energiforsyningen.
  • Bygninger med bruksareal over 1000 m2 skal ha energifleksible varmeløsninger. Foreløpige tolkninger av dette er at større bygninger enten må ha vannbåren eller luftbåren oppvarming. Dette kravet gjelder ikke småhus. Kravet blir ikke evaluert i SIMIEN så det må dokumenteres på annen måte.
  • For småhus blir det igjen krav til skorstein, dette kan omgås dersom man installerer vannbåren varme eller tilfredstiller kravet til oppvarmingsbehov i NS3700:2013 (passivhusstandarden). Dette kravet blir ikke evaluert direkte i SIMIEN, og må derfor dokumenteres separat (SIMIEN kan evaluere mot NS 3700:2013).
  • Hvis det produseres fornybar elektrisitet på eiendommen vil dette medføre at energirammen kan økes med 10 kWh/m2 dersom produksjonen utgjør minst 20 kWh/m2. I SIMIEN versjon 6 kan det legges inn solcellepaneler, energiproduksjonen fra disse blir tatt hensyn til i evalueringen.

Endringene trer i kraft den 1.1 2016, men frem til 1.1 2017 kan forrige versjon av forskriftene (TEK 10) brukes.

Et punkt som er noe uklart i forskriftsteksten er §14-2 (2). Dette gjelder bruk av varmetapstall i tiltaksmodellen for boligbygning. Forskriftene sier “Energitiltakene kan fravikes forutsatt at bygningens varmetapstall ikke øker, samtidig som kravene i § 14-3 oppfylles”. Dette kan tolkes slik at det holder å klare kravet til varmetapstall og minstekravene i §14-3. Imidlertid inneholder tabellen med energitiltak et krav til vifters effektivitet (SFP-faktor). Siden energibruk vifter ikke er en del av varmetapstallet vil dette kravet i praksis falle bort hvis man legger til grunn tolkningen over. Vi har vært i kontakt mded Direktoratet for Byggekvalitet og fått tilbakemelding på at kravet til SFP-faktor også gjelder selv om man tilfredsstiller varmetapstallet. I SIMIEN får man altså underkjent ved evaluering mot TEK dersom SFP-faktoren er for høy selv om man klarer kravet til varmetapstall.

tek16.txt · Last modified: 2016/03/15 09:51 by kjell