User Tools

Site Tools


co2_faktor

Standardverdier for CO2-faktor

I elementet for energiforsyning er det et felt for CO2-faktor for hver enkelt energikilde. I tidligere versjoner av SIMIEN var disse hentet fra Prosjektrapport 42 (en forløper for passivhusstandardene).

I versjon 6.011 er disse endret basert på retningslinjer og beregningsmetoder for nullutslippsbygninger (ZEB). Den største endringen er for elektrisitet som går ned til 130 g/kWh. Fossil olje og gass er tilnærmet uendret. Utslippsfaktoren for ulike former for biobrensel varierer mye, vi har valgt å legge oss på en middelverdi på 30 g/kWh (noen av verdiene for biobrensel er også omdiskuterte). For fjernvarme er statistikk for fjernvarmeproduksjon i Norge i 2017 brukt som grunnlag for å anslå en midlere CO2-faktor på 75 g/kWh.

co2_faktor.txt · Last modified: 2018/11/01 13:51 by kjell