User Tools

Site Tools


tiltak

Tiltak og lønnsomhetsvurdering

I versjon 5.5 er det mulig å legge inn tiltak. Med tiltak menes endringer på eksisterende bygninger eller alternative løsninger i prosjekteringsfasen. Det kan være flere grunner til å prøve ut ulike tiltak, de mest vanlige er:

  • Lavere årlige energikostnader
  • Lavere årlig energibruk
  • Mindre utslipp av klimagasser
  • Forbedring av inneklima

For å beregne de tre første parameterne over er det lagt til en ny simulering i versjon 5.5. Simuleringen heter “Lønnsomhet tiltak”, ved å kjøre denne simuleringen finner man årlige besparelser (energibruk, energikostnad og CO2-utslipp) og andre økonomiske vurderinger (nåverdi, internrente, tilbakebetalingstid) av de ulike tiltakene som er lagt inn.

For å se hvilken effekt tiltak har på inneklimaet må man først akseptere aktuelle tiltak i lønnsomhetssimuleringen (se under) og deretter kjøre sommer/vinter/årssimuleringer.

Innlegging av tiltak

For å legge inn et tiltak bruker man hammersymbolet i knapperaden . Etter å ha gitt tiltaket navn må man krysse av alle elementer der inndata endrer som følge av tiltaket. Hvis man f.eks. skal etterisolere vegger må man krysse av de aktuelle fasadene.

Når man krysser av et element dukker det opp et tilsvarende element under tiltaket. I utgangspunktet er dette en ren kopi av det originale elementet. Etter at man har krysset av alle berørte elementer må man gå ned i de tilsvarende elementene under tiltaket og endre inndata slik at de reflekterer tilstanden etter at tiltaket er utført (f.eks. må man endre U-verdi ved etterisolering).

For at SIMIEN skal kunne gjøre en beregning av tiltakets lønnsomhet, må man legge inn tre økonomiske verdier for tiltaket:

  1. Investeringskostnad. Tiltakets totale kostnad inklusiv arbeidskostnader. For alternative løsninger under prosjektering er det merkostnad som skal brukes
  2. Endring i årlig vedlikeholdskostnad. Hvis tiltaket medfører behov for vedlikehold legges kostnaden inn her (merk at det er mulig med en negativ verdi her hvis tiltaket medfører mindre vedlikeholdskostnader)
  3. Økonomisk levetid. Man kan enten bruke tiltakets tekniske levetid eller ønsket tilbakebetalingstid for investeringen. Nåverdien til tiltaket beregnes ut fra gitt levetid.

Lønnsomhetsberegning

For å få beregnet de ulike tiltakenes effekt på energibruk, kostnader og utslipp, må man legge inn et element av type “Lønnsomhet tiltak” . I tillegg til de normale feltene for simuleringselementer er det to spesielle faner:

  1. Tiltak. I første omgang er alle innlagte tiltak “under vurdering”. Dette betyr at lønnsomheten beregnes enkeltvis for sammenligning. Hvis man sender et tiltak over til “aksepterte tiltak” vil de andre tiltakenes lønnsomhet beregnes ut fra forutsetningen av det aksepterte tiltaket er gjennomført. Aksepterte tiltak vil også tas med (regnes som utført) når man utfører andre simuleringer og evalueringer.
  2. Kalkulasjonsrente. For beregning av tilbakebetalingstid og nåverdi er det nødvendig å oppgi en kalkulasjonsrente. Kalkulasjonsrenten kan være satt ut fra et krav om avkastning på investeringen eller beregnet ut fra betingelser for lån, innskuddsrente, inflasjon og skattefradrag.

Kombinasjoner av tiltak

Ved vurdering av tiltak er det viktig å være klar over at tiltakene kan påvirke hverandres besparelser og lønnsomhet. Noen typer tiltak gir større besparelse sammen enn enkeltvis, mens andre gir en lavere besparelser dersom de kombineres. Det kan derfor være fornuftig å prøve ut ulike kombinasjoner i lønnsomhetssimuleringen.

Man vil få en feilmelding dersom man man kombinerer tiltak som erstatter samme element. Hvis man f.eks. legger inn flere alternativer for etterisolering av de samme veggene vil ikke disse tiltakene kunne kombineres.

tiltak.txt · Last modified: 2015/01/05 11:01 by kjell