User Tools

Site Tools


arealberegning

Arealberegning ved evaluering mot byggeforskrifter

Reglene for beregning av areal er beskrevet i NS3031 og NS3940.

Bruksareal (BRA)

Bruksarealet som skal oppgis ved energiberegningen gjelder rom som tilføres varme fra oppvarmingsanlegget. Det er summert gulvareal innenfor yttervegger som skal oppgis. Arealet som dekkes av interne skillevegger skal tas med, men ikke areal til vegger som grenser mot uoppvarmede rom (f.eks. garasje). Der det er lav takhøyde (skråhimling) skal ikke gulvarealet utenfor et punkt 0,6 fra linjen der etasjehøyden er 1,9 m tas med (se NS 3940 for en fullstendig forklaring av dette). Det er også verdt å merke seg at NS 3940 gir mulighet til å dele opp volumer med stor takhøyde med virtuelle etasjeskiller med 3 meters mellomrom, dette kan ikke gjøres ved energiberegninger etter NS 3031.

Oppvarmet luftvolum

Oppvarmet luftvolumet er definert som luftvolumet over bruksarealet. Volumet til etasjeskillere skal ikke regne med. Det er her et unntak for nedsenket himling, volumet mellom nedsenket himling og etasjeskiller skal tas med. Det er viktig at det er samsvar mellom beregnet oppvarmet luftvolum og volumet som brukes ved beregning av luftvekslinger ved 50 Pa (lekkasjetall) ved tetthetsmålinger.

Bygningsdeler

Når man skal beregne arealet til en bygningsdel (vegg, himling, gulv) er det i utgangspunktet innvendig areal som skal brukes.

For gulv/himlinger betyr dette bruttoarealet fratrukket arealet til ytterveggene.

For vegger er det høyde fra overkant gulv i første etasje til underkant himling i øverste etasje og lengde fra innvendig hjørne til innvendig hjørne som utgjør arealet. Et unntak er tilfeller der man har nedsenket himling, i slike tilfeller skal også arealet fra himlingen og opp til etasjeskilleren (underkant dekke) tas med i beregningen.

Hvis simuleringen deles opp i flere soner skal arealet til bygningsdelene i hver enkelt sone beregnes ut fra midtlinjen i skillekonstruksjonene mellom sonene.

Hvis kun deler av en bygning er med i simuleringen bruker man samme logikk som i avsnittet over dersom det er oppvarmede rom på andre siden.

arealberegning.txt · Last modified: 2016/10/27 10:54 by kjell