User Tools

Site Tools


luftmengde_evaluering

Krav til luftmengder ved evaluering

Siden TEK07 ble introdusert har det vært minimumskrav til luftmengdene brukt ved evaluering mot byggeforskriftene (TEK). Disse er å finne i tabell A6 i NS3031 (både 2007, 2010 og 2014-utgaven).

Hvis de reelle luftmengdene er større enn minimumsverdiene skal disse benyttes (gitt som gjennomsnittsverdier i og utenfor driftstiden). Dette medfører at luftmengder skiller seg fra de andre normerte verdiene gitt i tillegg A i NS3031 (inkludert driftstid for ventilasjonsanlegget). De andre verdiene kan automatisk overstyres ved evaluering, det kan ikke luftmengdene.

Frem til nå har man derfor måtte lage en separat SIMIEN-fil for evaluering dersom driftstiden til ventilasjonen avviker fra normert driftstid og/eller reelle verdier er lavere enn minimumsvediene i NS3031.

Med TEK17 kom det et krav til at man for yrkesbygg skal presentere et energibusjett med mest mulige reelle verdier. For å gjøre det enklere å etterkomme dette kravet har vi derfor lagt inn muligheten til å oppgi separate luftmendger for evalueringer. Dette gjøre det mulig å få ut både energibruk med reelle verdier og korrekte verdier for evaluering uten å ha to filer for samme bygning.

Siden energimerkingen også er basert på normerte verdier fra NS3031 vil den samme problemstillingen gjøre seg gjeldene her. De alternative luftmengdene brukes derfor også ved energimerkesimuleringen.

Når det gjelder evaluering mot passivhusstandardene (NS3700 og NS3701) gjelder mye av samme forholdene som ved evaluering mot TEK. De normerte driftstidene er de samme, men minimum luftmengde er noe lavere for de fleste bygningskategorier (for boligbygg er min. luftmenge lik TEK). I noen tilfeller kan man derfor ende opp med 3 ulike luftmengder (reelle, TEK og passivhusevaluering). Vi har likevel valgt å ikke ha ett separat sett med luftmengder/SFP-faktor for passivhusevalueringer, delvis av plasshensyn og delvis fordi disse tilfellene er forholdsvis få.

Ved passivhusevalueringer brukes derfor samme luftmengder som ved andre evalueringer.

luftmengde_evaluering.txt · Last modified: 2019/01/22 14:07 by kjell