User Tools

Site Tools


introduksjon

Introduksjon til SIMIEN

Programvinduet

programvindu

Programvinduet i SIMIEN er delt opp i tre områder:

Menylinje og knapperad

menylinje og knapperad

Menylinjen inneholder fem menyer. Knapperaden inneholder de mest brukte menyvalgene i disse menyene.

Du åpner en meny ved å klikke på den eller ved å holde Alt-tasten nede og trykke på den underlinjerte bokstaven (f.eks. Alt-F for filmenyen). Utenfor en del av menyvalgene står det hvilken tastekombinasjon som er snarveien for dette menylvalget (f.eks. er tastekombinasjonen Ctrl-N det samme som Fil - Ny)

Hvis du hviler musepekeren over en knapp i knapperaden kommer det opp en tekst som forklarer hva knappen gjør.

Filmenyen

Filmenyen inneholder følgende valg:

 • Ny: Start innlegging av et nytt prosjekt1) (Tastatur/knapperad: Ctrl-N )
 • Åpne: Åpner et tidligere lagret prosjekt (Tastatur/knapperad: Ctrl-O )
 • Lagre: Lagrer endringer i prosjektet (Tastatur/knapperad: Ctrl-S )
 • Lagre som: Lagrer prosjektet under et nytt navn (i en annen prosjektfil)
 • Importer fra XML-fil: Henter inndata fra en XML-fil. Formatet kan være gbXML (et format som støttes av CAD-applikasjoner) eller et internt XML-formal definert av ProgramByggerne.
 • Eksporter til XML-fil: Lagrer inndata i en XML-fil.
 • Importer fra Inneklima i Bygninger: Henter inn en prosjektfil laget i Inneklima i Bygninger2)
 • Lås opp: Lar deg angi brukernavn, firmanavn og kode for å låse opp programmet (se nedlasting)
 • Avslutt: Lukker SIMIEN (Tastatur: Alt-F4)

I tillegg til menyvalgene over vises også de siste prosjektfilene du har jobbet med nederst i menyen.

Redigermenyen

Redigermenyen inneholder følgende valg:

 • Klimadatabase: Redigering av data for klimasteder (Tastatur: Ctrl-K)
 • Konstruksjonsdatabase: Redigering av database med bygningskonstruksjoner (Tastatur: Ctrl-D)
 • Ekspertverdier: Lar deg endre avanserte verdier som brukes i simuleringen (Tastatur: Ctrl-E)
 • Globale endringer: Gir mulighet for å gjøre gjennomgående endringer i inndata (søk -erstatt)
 • Listebasert redigering: Gir mulighet til å endre inndata for flere elementer av samme type
 • Klipp ut: Legger aktivt inndataelement på utklippstavlen (Tastatur/knapperad: Ctrl-X )
 • Kopierer: Legger en kopi av aktivt inndataelement på utklippstavlen (Tastatur/knapperad: Ctrl-C )
 • Lim inn: Setter inn inndataelementet på utklippstavlen etter aktivt element (Tastatur/knapperad: Ctrl-V )
 • Slett: Fjerner aktivt inndataelement (Tastatur/knapperad: Delete )
 • Angre: Angrer siste sletting eller klipp ut (Tastatur/knapperad: Ctrl-Z )

Legg inn menyen

Denne menyen brukes til å bygge opp inndatabeskrivelsen av bygningen som skal simuleres og inneholder følgende valg:

 • Rom/sone: Et eller flere rom i bygningen (Knapperad: )
 • Fasade: Yttervegg (kan inneholde vinduer og dører) (Knapperad: )
 • Tak: Yttertak (mot friluft) (Knapperad: )
 • Rom/sone: Et eller flere rom i bygningen (Knapperad: )
 • Gulv (gulv på grunn): Gulv (mot friluft, på grunn eller mot uoppv. sone) (Knapperad: )
 • Skillekonstruksjon: Skillevegger og etasjeskillere mot sone som ikke er med i simuleringen (Knapperad: )
 • Sonekobling: Vegg, gulv eller tak mot sone som er med i simuleringen (Knapperad: )
 • Ytterdør(er): En eller flere like ytterdører (ligger alltid i en fasade) (Knapperad: )
 • Vinduer: Et eller flere like vinduer (ligger alltid i en fasade/tak) (Knapperad: )
 • CAV ventilasjon: Ventilasjon med konstante luftmengde i driftstiden (Knapperad: )
 • VAV ventilasjon: Ventilasjon med variabel luftmengde i driftstiden (Knapperad: )
 • Vinduslufting: Luftskifte gjennom åpninger i klimaskjermen (Knapperad: )
 • Internlaster: Belysning, teknisk utstyr, personer og oppv. av tappevann (Knapperad: )
 • Oppvarming: Romoppvarming (ikke oppvarming av ventilasjonsluft) (Knapperad: )
 • Lokal kjøling: Romkjøling (ikke kjøling av ventilasjonsluft) (Knapperad: )
 • Solcellepanel: PV-system for bygningsintegrert produksjon av el. (Knapperad: )
 • Tiltak: Tiltak for å spare energi (Knapperad: )
 • Simulering av dim. sommerforhold: Simulering av et sommerdøgn (Knapperad: )
 • Simulering av dim. vinterforhold: Simulering av et vinterdøgn (Knapperad: )
 • Simulering av et helt år: Simulering av årlig energibruk (Knapperad: )
 • Evaluering mot byggeforskrifter: Bygningskropp og energibruk evalueres mot forskrifter (TEK07/10/16) (Knapperad: )
 • Energimerking: Beregner en energiattest for bygningen etter reglene i energimerkordningen (Knapperad: )
 • Passivhusevaluering: Evaluering mot lavenergi/passivhuskriterier (Knapperad: )
 • Lønnsomhet tiltak: Beregning av lønnsomheten til tiltakene (Knapperad: )

Vismenyen

Denne menyen har bare et valg:

 • Knapperad: Bestemmer om knapperaden skal vises

Hjelpemenyen

Denne menyen har følgende valg:

 • Innholdsfortegnelse: Åpner hjelpeteksten i et eget vindu og viser innholdsfortegnelsen (Tastatur/knapperad: F1 )
 • Om SIMIEN: Kort om programmet, versjonsnummer og lisensinformasjon.

Inndataelementer

Bygningen som skal simuleres legges inn i SIMIEN som et antall inndataelementer. Disse elementene vises som en strukturert liste til venstre i programvinduet. Hvert enkelt element vises med et symbol og et navn.

Når du starter et nytt prosjekt vil listen inneholde tre elementer:

 1. Her velger du klimasted for bygningen
 2. Prosjektdata (valg av bl.a. bygningskategori)
 3. Valg av energikilder, innlegging av energipriser og virkningsgrader

Disse tre elementene må være med i alle prosjekter (kan ikke slettes eller kopieres).

Bygningskroppen og dens tekniske installasjoner legges inn ved å bruke knapperaden eller legg inn menyen.

Bygningen kan deles opp i et fritt antall rom/soner. I hver enkelt rom/sone må du legge inn vegger, tak, gulv vinduer og dører. Du må også beskrive ventilasjonsanlegget, internlaster (belysning, teknisk utstyr, personer og vannoppv.), oppvarmings- og eventuelt kjøleanlegg.

Når bygningskroppen er beskrevet kan du legge inn et fritt antall inndataelement for forskjellige simuleringer. Det er sju typer simuleringer:

 1. Simulering av dimensjonerende sommerforhold. Brukes vanligvis for å se på inneklimaet i bygningen ved stor solbelastning og høye temperaturer samt å finne dimensjonerende effekt for ventilasjonskjøling og lokal kjøling.
 2. Simulering av dimensjonerende vinterforhold. Brukes for å finne dimensjonerende effekt for oppvarmingsanlegget (inkl. oppvarming av ventilasjonsluft). Får også ut inneklimaparametere ved lav utetemperatur.
 3. Simulering av et helt år. Beregning av årlig energibudsjett og levert energi fra energikilder. Får også ut varighetskurver og data summert månedsvis.
 4. Evaluering mot byggeforskrifter. Bygningskropp (U-verdier og tetthet) og energibruk evalueres mot gjeldene byggeforskrifter (TEK07/10/16).
 5. Energimerking. Brukes for utarbeidelse av en energiattest (se Energimerking av bygninger).
 6. Passivhusevaluering. Evaluering mot kriterier gitt i NS3700/NS3701
 7. Lønnsomhet tiltak. Beregning av energibesparelse og lønnsomhet for tiltak.

Aktiv inndataside

Inndataside

Inndatasiden finnes i den høyre delen av programvinduet og viser alltid valgt inndataelement.

Inndatasiden inneholder felter hvor du må velge/skrive inn verdier for ulike deler av bygningsbeskrivelsen/simuleringen. Nederst på alle inndatasider finnes det en hjelpeknapp som gir informajon om verdiene som skal settes på den aktuelle inndatasiden.

Se også:

Generelt om bruk av SIMIEN

Eksempler

Tilbake til startsiden

1)
Med prosjekt menes her beskrivelsen av en bygning/sone som skal simuleres
2)
Inneklima i Bygninger er et tidligere simuleringsprogram fra ProgramByggerne
introduksjon.txt · Last modified: 2016/01/27 21:39 by kjell