Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns_3701

Evaluering mot NS 3701

Fra September 2012 tar NS 3701 over for Prosjektrapport 42 (evaluering av yrkesbygg mot kriterier for lavenergi- og passivhus).

NS 3701 henter mye fra NS 3700:2010 (standarden for boligbygg) og noe fra prosjektrapport 42. Tar her en kort gjennomgang av de enkelte kravområdene.

 • Krav til varmetapstall
  Varmetapsrammen har en arealkorreksjonsfaktor for bygninger med BRA under 1000 m2. Dette vil innebære at små bygninger vil kunne ha et noe høyere varmetap. Varmetapstallet til ventilasjonen er tatt ut av varmetapsrammen så det er kun transmisjon og infiltrasjon som utgjør varmetapstallet.
 • Krav til oppvarmingsbehov
  Rammen for oppvarmingsbehov har fått nye formler hvor man både har en klimakompensering og en arealkorreksjon. Klimakompenseringen gjelder for klimasteder som har lavere årsmiddeltemperatur enn Oslo (6,3 °C) og arealkorreksjonen gjelder bygninger med BRA under 1000 m2.
 • Krav til kjølebehov
  Når det gjelder energibehov til kjøling er kravet lineært med dimensjonerende utetemperatur for klimastedet (dimensjonerende utetemperatur er definert som temperaturen som ikke overskrides mer enn 50 timer i et normalår). Krav til maks. energibehov kjøling beregnes ut fra en koeffisient som ganges med dim. utetemperatur minus 20. Bygninger på klimasteder hvor dim. utetemp. er under 20 kan ikke ha kjøling. Dimensjonerende utetemperatur hentes fra valgt klimasted.
 • Krav til energibehov belysning
  For belysning er det satt krav til at man skal ha et dynamisk styringssystem med tilstedeværelsesdetektorer i alle rom og at minst 60 % av installert effekt er tilknyttet dagslysstyring og konstantlysstyring. Gjennomsnittlig effektbehov skal beregnes (og dokumenteres) etter NS EN 15193. Beregningen skal baseres på prosjektert/installert effekt og styringssystemet. Driftstiden til belysningen skal hentes fra Tillegg A i NS 3131:2007, varmetilskuddet settes til 100% og energibruk/varmetilskudd utenfor driftstiden settes til 0. Det beregnede effektbehovet legges inn i simuleringselementet og vil sammenlignes med krav gitt i NS 3701 Tabell 8.
 • Krav til energiforsyning
  Kravet er det samme som i TEK10. Det vil si at bygninger under 500 m2 BRA skal dekke minst 40 % av netto varmebehov med annet enn direktevirkende el. og fossile energikilder. For bygninger over 500 m2 BRA er kravet 60 %. Kravet til maksimum CO2-utslipp fra Prosjektrapport 42 er helt fjernet.
 • Minstekrav enkeltkomponenter
  I minstekravene er kravet til U-verdier for vegger, tak og gulv fjernet. De andre kravene er de samme som i NS 3700:2010 med unntak av kravet til varmegjenvinneren som er det samme som i TEK10 (lavere krav dersom gjenvinning medfører fare for forurensing eller smitte).
 • Normerte data for teknisk utstyr, vannoppvarming og personer
  Driftstider hentes fra NS 3031:2007, effekt og varmetilskudd er stort sett de samme som i Prosjektrapport 42 (det er gjort noen justeringer av enkeltverdier). Som før er det her faste verdier for gitt bygningskategori.
 • Minstekrav luftmengder
  I tabellen med minstekrav til luftmengder er det også bare mindre endringer. Som før får man underkjent i evalueringen dersom luftmengdene ligger under minstekravet.

ProgramByggerne September 2012.

ns_3701.txt · Sist endret: 2014/05/13 14:13 (ekstern redigering)