Brukerverktøy

Nettstedverktøy


introduksjon

**Dette er en gammel utgave av dokumentet!** ----

A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

====== Introduksjon til SIMIEN ====== ===== Programvinduet ===== |{{wiki:programvindu6.jpg?640|programvindu}}| Programvinduet i SIMIEN er delt opp i tre områder: - [[introduksjon#Menylinje og knapperad]] - [[introduksjon#Liste med inndataelementer]] - [[introduksjon#Aktiv inndataside]] ===== Menylinje og knapperad ===== |{{wiki:menylinje6.jpg?640|menylinje og knapperad}}| Menylinjen inneholder fem menyer. Knapperaden inneholder de mest brukte menyvalgene i disse menyene. Du åpner en meny ved å klikke på den eller ved å holde Alt-tasten nede og trykke på den underlinjerte bokstaven (f.eks. Alt-F for filmenyen). Utenfor en del av menyvalgene står det hvilken tastekombinasjon som er snarveien for dette menylvalget (f.eks. er tastekombinasjonen Ctrl-N det samme som //Fil - Ny//) Hvis du hviler musepekeren over en knapp i knapperaden kommer det opp en tekst som forklarer hva knappen gjør. ==== Filmenyen ==== Filmenyen inneholder følgende valg: * **Ny:** Start innlegging av et nytt prosjekt((Med prosjekt menes her beskrivelsen av en bygning/sone som skal simuleres)) (Tastatur/knapperad: Ctrl-N {{file_new.png}}) * **Åpne:** Åpner et tidligere lagret prosjekt (Tastatur/knapperad: Ctrl-O {{file_new.png}}) * **Lagre:** Lagrer endringer i prosjektet (Tastatur/knapperad: Ctrl-S {{file_save.png}}) * **Lagre som:** Lagrer prosjektet under et nytt navn (i en annen prosjektfil) * **Importer fra XML-fil:** Henter inndata fra en XML-fil. Formatet kan være gbXML (et format som støttes av CAD-applikasjoner) eller et internt XML-formal definert av ProgramByggerne. * **Eksporter til XML-fil:** Lagrer inndata i en XML-fil. * **Importer fra Inneklima i Bygninger:** Henter inn en prosjektfil laget i Inneklima i Bygninger((Inneklima i Bygninger er et tidligere simuleringsprogram fra ProgramByggerne)) * **Lås opp:** Lar deg angi brukernavn, firmanavn og kode for å låse opp programmet (se [[nedlasting]]) * **Avslutt:** Lukker SIMIEN (Tastatur: Alt-F4) I tillegg til menyvalgene over vises også de siste prosjektfilene du har jobbet med nederst i menyen. ==== Redigermenyen ==== Redigermenyen inneholder følgende valg: * **Klimadatabase:** Redigering av data for klimasteder (Tastatur: Ctrl-K) * **Konstruksjonsdatabase:** Redigering av database med bygningskonstruksjoner (Tastatur: Ctrl-D) * **Ekspertverdier:** Lar deg endre avanserte verdier som brukes i simuleringen (Tastatur: Ctrl-E) * **Globale endringer:** Gir mulighet for å gjøre gjennomgående endringer i inndata (søk -erstatt) * **Listebasert redigering:** Gir mulighet til å endre inndata for flere elementer av samme type * **Klipp ut:** Legger aktivt inndataelement på utklippstavlen (Tastatur/knapperad: Ctrl-X {{wiki:edit_cut.png}}) * **Kopierer:** Legger en kopi av aktivt inndataelement på utklippstavlen (Tastatur/knapperad: Ctrl-C {{wiki:edit_copy.png}}) * **Lim inn:** Setter inn inndataelementet på utklippstavlen etter aktivt element (Tastatur/knapperad: Ctrl-V {{wiki:edit_paste.png}}) * **Slett:** Fjerner aktivt inndataelement (Tastatur/knapperad: Delete {{wiki:edit_delete.png}}) * **Angre:** Angrer siste sletting eller klipp ut (Tastatur/knapperad: Ctrl-Z {{wiki:edit_undo.png}}) ==== Legg inn menyen ==== Denne menyen brukes til å bygge opp inndatabeskrivelsen av bygningen som skal simuleres og inneholder følgende valg: * **Rom/sone:** Et eller flere rom i bygningen (Knapperad: {{wiki:zone.png}}) * **Fasade:** Yttervegg (kan inneholde vinduer og dører) (Knapperad: {{wiki:wall.png}}) * **Tak:** Yttertak (mot friluft) (Knapperad: {{wiki:roof.png}}) * **Rom/sone:** Et eller flere rom i bygningen (Knapperad: {{wiki:zone.png}}) * **Gulv (gulv på grunn):** Gulv (mot friluft, på grunn eller mot uoppv. sone) (Knapperad: {{wiki:floor.png}}) * **Skillekonstruksjon:** Skillevegger og etasjeskillere mot sone som ikke er med i simuleringen (Knapperad: {{wiki:part_con.png}}) * **Sonekobling:** Vegg, gulv eller tak mot sone som er med i simuleringen (Knapperad: {{wiki:zone_con.png}}) * **Ytterdør(er):** En eller flere like ytterdører (ligger alltid i en fasade) (Knapperad: {{wiki:door.png}}) * **Vinduer:** Et eller flere like vinduer (ligger alltid i en fasade/tak) (Knapperad: {{wiki:window.png}}) * **CAV ventilasjon:** Ventilasjon med konstante luftmengde i driftstiden (Knapperad: {{wiki:ventilasjon.png}}) * **VAV ventilasjon:** Ventilasjon med variabel luftmengde i driftstiden (Knapperad: {{wiki:vav.png}}) * **Vinduslufting:** Luftskifte gjennom åpninger i klimaskjermen (Knapperad: {{wiki:window_a.png}}) * **Internlaster:** Belysning, teknisk utstyr, personer og oppv. av tappevann (Knapperad: {{wiki:int_gain.png}}) * **Oppvarming:** Romoppvarming (ikke oppvarming av ventilasjonsluft) (Knapperad: {{wiki:heating.png}}) * **Lokal kjøling:** Romkjøling (ikke kjøling av ventilasjonsluft) (Knapperad: {{wiki:cooling.png}}) * **Solcellepanel:** PV-system for bygningsintegrert produksjon av el. (Knapperad: {{wiki:solcelle.png}}) * **Tiltak:** Tiltak for å spare energi (Knapperad: {{wiki:tiltak.png}}) * **Simulering av dim. sommerforhold:** Simulering av et sommerdøgn (Knapperad: {{wiki:summer_sim.png}}) * **Simulering av dim. vinterforhold:** Simulering av et vinterdøgn (Knapperad: {{wiki:winter_sim.png}}) * **Simulering av et helt år:** Simulering av årlig energibruk (Knapperad: {{wiki:year_sim.png}}) * **Evaluering mot byggeforskrifter:** Bygningskropp og energibruk evalueres mot forskrifter (TEK07/10/16) (Knapperad: {{wiki:eval_sim.png}}) * **Energimerking:** Beregner en energiattest for bygningen etter reglene i energimerkordningen (Knapperad: {{energymark.png}}) * **Passivhusevaluering:** Evaluering mot lavenergi/passivhuskriterier (Knapperad: {{wiki:passivhus.png}}) * **Lønnsomhet tiltak:** Beregning av lønnsomheten til tiltakene (Knapperad: {{wiki:lonnsom_sim.png}}) ==== Vismenyen ==== Denne menyen har bare et valg: * **Knapperad:** Bestemmer om knapperaden skal vises ==== Hjelpemenyen ==== Denne menyen har følgende valg: * **Innholdsfortegnelse:** Åpner hjelpeteksten i et eget vindu og viser innholdsfortegnelsen (Tastatur/knapperad: F1 {{wiki:help.png}}) * **Om SIMIEN:** Kort om programmet, versjonsnummer og lisensinformasjon. ===== Inndataelementer ===== Bygningen som skal simuleres legges inn i SIMIEN som et antall inndataelementer. Disse elementene vises som en strukturert liste til venstre i programvinduet. Hvert enkelt element vises med et symbol og et navn. Når du starter et nytt prosjekt vil listen inneholde tre elementer: - {{wiki:climate.png}} Her velger du klimasted for bygningen - {{wiki:project.png}} Prosjektdata (valg av bl.a. bygningskategori) - {{wiki:energy.png}} Valg av energikilder, innlegging av energipriser og virkningsgrader Disse tre elementene må være med i alle prosjekter (kan ikke slettes eller kopieres). Bygningskroppen og dens tekniske installasjoner legges inn ved å bruke [[introduksjon#Legg inn menyen|knapperaden eller legg inn menyen]]. Bygningen kan deles opp i et fritt antall rom/soner. I hver enkelt rom/sone må du legge inn vegger, tak, gulv vinduer og dører. Du må også beskrive ventilasjonsanlegget, internlaster (belysning, teknisk utstyr, personer og vannoppv.), oppvarmings- og eventuelt kjøleanlegg. Når bygningskroppen er beskrevet kan du legge inn et fritt antall inndataelement for forskjellige simuleringer. Det er sju typer simuleringer: - {{wiki:summer_sim.png}} Simulering av dimensjonerende sommerforhold. Brukes vanligvis for å se på inneklimaet i bygningen ved stor solbelastning og høye temperaturer samt å finne dimensjonerende effekt for ventilasjonskjøling og lokal kjøling. - {{wiki:winter_sim.png}} Simulering av dimensjonerende vinterforhold. Brukes for å finne dimensjonerende effekt for oppvarmingsanlegget (inkl. oppvarming av ventilasjonsluft). Får også ut inneklimaparametere ved lav utetemperatur. - {{wiki:year_sim.png}} Simulering av et helt år. Beregning av årlig energibudsjett og levert energi fra energikilder. Får også ut varighetskurver og data summert månedsvis. - {{wiki:eval_sim.png}} Evaluering mot byggeforskrifter. Bygningskropp (U-verdier og tetthet) og energibruk evalueres mot gjeldene byggeforskrifter (TEK07/10/16). - {{wiki:energymark.png}} Energimerking. Brukes for utarbeidelse av en energiattest (se [[energimerking|Energimerking av bygninger]]). - {{wiki:passivhus.png}} Passivhusevaluering. Evaluering mot kriterier gitt i NS3700/NS3701 - {{wiki:lonnsom_sim.png}} Lønnsomhet tiltak. Beregning av energibesparelse og lønnsomhet for tiltak. ===== Aktiv inndataside ===== |{{wiki:inndataelement.jpg|Inndataside}}| Inndatasiden finnes i den høyre delen av programvinduet og viser alltid valgt [[introduksjon#Liste med inndataelementer|inndataelement]]. Inndatasiden inneholder felter hvor du må velge/skrive inn verdier for ulike deler av bygningsbeskrivelsen/simuleringen. Nederst på alle inndatasider finnes det en hjelpeknapp som gir informajon om verdiene som skal settes på den aktuelle inndatasiden. Se også: [[bruk6|Generelt om bruk av SIMIEN]] [[eksempler|Eksempler]] [[start|Tilbake til startsiden]]

introduksjon.1453927154.txt.gz · Sist endret: 2016/01/27 21:39 av kjell