Brukerverktøy

Nettstedverktøy


avtrekksvarmepumpe

Avtrekksvarmepumpe

En avtrekksvarmepumpe henter varme fra avtrekksluften til ventilasjonsanlegget og leverer energi til oppvarmingsanlegget via en varmeveksler. Beregningsmessig er forskjellen mellom en avtrekksvarmepumpe og en varmegjenvinner i et balansert ventilasjonssystem at varmepumpen også kan dekke deler av energibehovet til romoppvarming og oppvarming av tappevann (begge kan heve temperaturen på tilluften).

Modellen som brukes i SIMIEN er hentet fra tillegg N i NS 3031:2014. Modellen er laget for å forsøke å likestille avtrekksvarmepumper med tradisjonelle varmegjenvinnere. Det er i modellen gitt åpning for at gjenvunnet varme ned til utetemperaturen kan trekkes direkte fra netto energibehov (energibudsjettet). Dette er gjort med tanke på evaluering mot byggeforskrifter der energirammene er gitt for netto energibehov.

Ventilasjonselementene (CAV og VAV) har fått en egen fane for avtrekksvarmepumpe. Her må man legge inn følgende inndata:

  • Minimum avkasttemperatur: Verdien begrenser hvor langt ned temperaturen på avtrekksluften kan senkes. Denne verdien oppgis vanligvis av produsenten
  • Effektfaktor varmepumpe: Årsgjennomsnittlig effektfaktor for varmepumpen. Kalles også årsvarmefaktor, i tillegg brukes forkortelsene SCOP (Seasonal coefficient of performance) eller SPF (seasonal performance factor). Oppgis av produsenten.
  • Tapsfaktorer: Faktorer som beskriver forholdet mellom varme levert fra varmepumpe og varme tilført rommet/tappevannet. For romoppvarming vil faktoren være avhengig av distribusjonssystem og varmegiver i rommet. Noen verdier for dette er gitt ved beregning av systemvirkningsgrad under energiforsyning. Hvis man benytter normerte verdier for energibruk til oppvarming av tappevann kan tapsfaktoren for dette settes til 0,98 (ref. NS3031:2014).
  • Leveranse: Varmepumpen kan levere til romoppvarming, oppvarming av tappevann (varmtvann) og varmebatterier (ventilasjonsvarme).

Beregnet leveranse ned til utetemperatur/minimum avkasttemperatur vises i energibudsjettet (netto energibehov). Resterende leveranse regnes inn i levert energi på samme måte som for andre varmepumper.

Når man velger å bruke denne metoden for avtrekksvarmepumper (det er også mulig å legge disse inn på samme måte som andre varmepumper under energiforsyning) skal man ikke krysse av for varmepumpe i elementet for energiforsyning. Her skal man beskrive hvordan det resterende energibehovet dekkes (det som ikke dekkes av avtrekksvarmepumpen).

avtrekksvarmepumpe.txt · Sist endret: 2017/02/21 14:14 av kjell