IsoDim Hjälp: Temperatur över tid i tank

Syfte

Denna modul används för att beräkna temperaturhöjning eller temperatursänkning i lagringstankar/cisterner över tid.

Tanktyp

Du måste välja en av tre grundläggande former för tanken.

Beräkningskriterier

Två olika beräkningsalternativ är möjliga:

  1. Beräkna mediatemperaturen efter en given förvaringstid
  2. Beräkna förvaringstid utifrån en given sluttemperatur

Dessutom måste alltid mediets starttemperatur anges.

Dimensions

Tankens invändiga mått bör anges för att erhålla korrekt volym av mediet.

Medie

Tre egenskaper för vätskor definieras: Densitet, specifik värmekapacitet och fryspunkt. Rullgardinsmenyn innehåller ett urval av vätskor med definierade egenskaper.

Omgivning

Beskrivning av omgivningen runt tanken. Omgivningstemperatur måste alltid anges. För utomhusförhållanden måste även vindhastigheten anges. Medelvärden för förvaringstiden bör användas.

Isolering

Välj isolering från rullgardinsmenyn. Standardtjocklek för produkten kan sedan väljas i rullgardinsmenyn nedan eller så kan du välja att ange en egendefinierad tjocklek.

Utvändig ytbeklädnad

Välj ytbeklädnad från rullgardinsmenyn som innehåller vanligt förekommande material med fastställda värden för emissivitet eller så kan du välja att ange en egendefinierad emissivitet.

Resultat

Beräknade resultat visas i en tabell. När förvaringstid anges (kriteria 1) visas dessutom en graf som beskriver medietemperaturen under förvaringstiden.

Ansvar

Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER, ansvarar inte för skador eller kostnader som uppstår på grund av omständighet hänförlig till användaren såsom, men inte uteslutande, beräkning avseende andra material än de som tillverkas av Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER, inmatning av felaktiga värden till grund för beräkningen eller användande av icke uppdaterad programvara. Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER ansvarar under inga omständigheter för några följdskador eller indirekta skador och kostnader, såsom t.ex. produktionsbortfall och utebliven vinst.