IsoDim Hjälp: Temperaturändring i strömmande medie

Syfte

Denna modul används för beräkning av temperaturökning/minskning för en eller flera sammankopplade rör eller kanaler.

Beräkningstyp

Du måste välja en av fyra kategorier. I rör är medie någon form av vätska eller gas, i kanaler är det alltid luft.

Beräkna energiförlust/kostnad

Årlig energiförbrukning och CO2-utsläpp på grund av värmeförluster i alla sektioner kommer att beräknas. Fyra parametrar behövs för att utföra beräkningarna:

  1. Driftstid: Om systemet inte är i drift hela året ska detta värde återspegla det.
  2. Energipris per kWh: kostnaden för uppvärmning av medie, kan vara en blandning av el, olja, gas eller annat. Verkningsgraden för värmaren bör ingå i beräkningen av priset (exempel: Verkningsgraden på värmaren är 80 % och priset på energi som levereras till värmaren är 0,15/kWh, det effektiva energipriset blir 0,15/0,8 = 0,1875/kWh).
  3. CO2-utsläpp: Utsläpp i gram per kWh. Verkningsgraden på värmaren bör också ingå i detta värde (se energikostnad).
  4. Valuta: Valuta som skall användas för beräkningarna. Observera att valutan bara ändrar texten i de beräknade resultaten, inte siffrorna (det finns ingen automatisk konvertering mellan valutor).

Medie/vätska

Vid beräkningar med rörledningar måste tre egenskaper för vätskor definieras: Densitet, specifik värmekapacitet och fryspunkt. Rullgardinsmenyn innehåller ett urval av vätskor med definierade egenskaper. För kanaler är medie alltid luft. Dessutom matas mediets inloppstemperatur i första sektionen in här.

Rör/Kanal sektioner (lista)

För att lägga till en sektion i listan måste man fylla i indata för sektionen nedan och därefter trycka på “Lägg till sektion”. För att ändra indata i en inlagd sektion så markerar man sektionen i listan, gör ändringarna i indata för sektionen och trycker sedan på ”Uppdatera sektion. För att ta bort en sektion är det bara att markera den i listan och därefter trycka på ”Ta bort sektion”.

Rör/Kanal sektion (indata)

Indatavärden för en sektion av rör eller kanal. En benämning (namn) på sektionen behövs som sedan visas i listan ovan.

Dimensioner

Ange utvändiga mått på rör och kanaler (utan isolering).

Orientering

För att beräkna utvändigt värmeövergångstal används installationens orientering.

Isolering

Ett eller två lag av isolering kan väljas. Välj isolerprodukt från rullgardinsmenyn. Standardtjocklek för produkten kan sedan väljas i rullgardinsmenyn nedan eller så kan du välja att ange en egendefinierad tjocklek.

Utvändig ytbeklädnad

Välj ytbeklädnad från rullgardinsmenyn som innehåller vanligt förekommande material med fastställda värden för emissivitet eller så kan du välja att ange en egendefinierad emissivitet.

Oisolerade upphängningar

Detta är ett förenklat sätt att inkludera den extra värmeförlusten på grund av upphängningarna. För utomhusinstallationer ökas värmeförlusten med 25 % och för inomhusinstallationer med 15 %. Se SS-EN ISO 12241 Tabell A.1.

Omgivning

Beskrivning av villkoren utvändigt och invändigt för installationen. Omgivningstemperatur, medietemperatur och flöde används i alla beräkningar. För utomhusförhållanden måste även vindhastigheten anges. För kanaler är luftflödet också nödvändigt. Om årlig energianvändning beräknas ska årsmedelvärden användas. Om man vill beräkna “worst case” förhållanden måste vindhastighet och omgivningstemperatur återspegla detta.

Ventiler, rördelar och flänsar

Här är det möjligt att lägga till anordningar som är fästa till röret, som ökar den totala värmeförlusten. Värmeförlusten beräknas som ekvivalent oisolerad rörlängd. Rullgardinsmenyn innehåller några fördefinierade typer. Se SS-EN ISO 12241 Tabell A.1

Resultat

Två tabeller visar de beräknade resultaten. Den första visar data för varje enskild sektion och den andra en sammanställning för alla sektioner.

Ansvar

Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER, ansvarar inte för skador eller kostnader som uppstår på grund av omständighet hänförlig till användaren såsom, men inte uteslutande, beräkning avseende andra material än de som tillverkas av Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER, inmatning av felaktiga värden till grund för beräkningen eller användande av icke uppdaterad programvara. Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER ansvarar under inga omständigheter för några följdskador eller indirekta skador och kostnader, såsom t.ex. produktionsbortfall och utebliven vinst.