IsoDim Hjälp: Värmeförlustberäkning

Syfte

Denna modul används för att beräkna värmeförlusten från rör, kanaler och plana ytor inom teknisk isolering.

Beräkningstyp

Du måste välja en av sex kategorier. I rör är medie någon form av vätska eller gas, i kanaler är det alltid luft.

Orientering

För att beräkna utvändigt värmeövergångstal används installationens orientering.

Beräkningskriterier

Det finns fem valmöjligheter:

  1. Given isolertjocklek: När man vet tjockleken för isoleringen.
  2. Given yttemperatur: När man vill att IsoDim beräknar nödvändig isolertjocklek vid en på förhand given yttemperatur.
  3. Given värmeförlust: När man vill att IsoDim beräknar nödvändig isolertjocklek vid en på förhand given värmeförlust.
  4. EN 12828: Använder temperaturskillnaden (medie – omgivning), driftstid och spillfaktor för att välja en av sex isoleringsklasser. Spillfaktorn anger hur stor del av värmeförlusten som anses förlorad. Det förvalda värdet (1) innebär att all värmeförlust anses förlorad. Det vill säga att om spillfaktorn är 0,7 så är 70 % av värmeförlusten förlorad och 30 % kommer byggnaden tillgodo eller kan tas till vara på annat sätt (det kan vara tillämpligt för uppvärmda rum).
  5. Isoleringsklassen anger den högsta tillåtna värmeförlusten och därmed den nödvändiga isolertjockleken.

När man väljer alternativ 2,3 eller 4 är endast 1-lags isolering möjligt (det första alternativet tillåter upp till 3-lags isolering). Alternativ 4 och 5 är endast giltigt för rör och plan yta.

Utvändig ytbeklädnad

Välj ytbeklädnad från rullgardinsmenyn som innehåller vanligt förekommande material med fastställda värden för emissivitet eller så kan du välja att ange en egendefinierad emissivitet.

Dimensioner

Ange utvändiga mått för rör och kanaler (utan isolering).

Omgivning

Beskrivning av villkoren utvändigt och invändigt för installationen. Omgivningstemperatur och medietemperatur används i alla beräkningar. För utomhusförhållanden måste även vindhastigheten anges. För kanaler är luftflödet också nödvändigt. Om årlig energianvändning beräknas ska årsmedelvärden användas. Om man vill beräkna “worst case” förhållanden måste vindhastighet och omgivningstemperatur återspegla detta.

Isolering

Det är möjligt att göra beräkningar med 3-lags isolering. Lag 1 är skiktet närmast röret/kanalen/ytan. För beräkningskriterierna 2-5 är isoleringen begränsad till 1-lag. Välj isolering från rullgardinsmenyn. Standardtjocklek för produkten kan sedan väljas i rullgardinsmenyn nedan eller så kan du välja att ange en egendefinierad tjocklek.

Beräkna energiförlust/kostnad

Årlig energiförbrukning och CO2-utsläpp på grund av värmeförluster kommer att beräknas. Fyra parametrar behövs för att utföra beräkningarna:

  1. Driftstid: Om systemet inte är i drift hela året ska detta värde återspegla det. Antalet driftstimmar behövs också vid beräkning av nödvändig isolertjocklek enligt EN 12828.
  2. Energipris per kWh: kostnaden för uppvärmning av medie, kan vara en blandning av el, olja, gas eller annat. Verkningsgraden för värmaren bör ingå i beräkningen av priset (exempel: Verkningsgraden på värmaren är 80 % och priset på energi som levereras till värmaren är 0,15/kWh, det effektiva energipriset blir 0,15/0,8 = 0,1875/kWh).
  3. CO2-utsläpp: Utsläpp i gram per kWh. Verkningsgraden på värmaren bör också ingå i detta värde (se energikostnad).
  4. Valuta: Valuta som skall användas för beräkningarna. Observera att valutan bara ändrar texten i de beräknade resultaten, inte siffrorna (det finns ingen automatisk konvertering mellan valutor).

Ventiler, rördelar och flänsar

Här är det möjligt att lägga till anordningar som är fästa till röret, som ökar den totala värmeförlusten. Värmeförlusten beräknas som ekvivalent oisolerad rörlängd. Rullgardinsmenyn innehåller några fördefinierade typer. Se SS-EN ISO 12241 Tabell A.1

Oisolerade upphängningar

Detta är ett förenklat sätt att inkludera den extra värmeförlusten på grund av upphängningarna. För utomhusinstallationer ökas värmeförlusten med 25 % och för inomhusinstallationer med 15 %. Se SS-EN ISO 12241 Tabell A.1.

Isolerade upphängningar

Upphängningar utformade så att de förhindrar metalliskt kontakt mellan rör och upphängning samt att inga metalldelar genombryter isoleringen. Med isolerade upphängningar får man ingen ökad värmeförlust.

Beräknade resultat

Resultaten visas i en tabell, innehållet uppdateras automatiskt när du ändrar ingångsvärden ovan.

 

Ansvar

Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER, ansvarar inte för skador eller kostnader som uppstår på grund av omständighet hänförlig till användaren såsom, men inte uteslutande, beräkning avseende andra material än de som tillverkas av Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER, inmatning av felaktiga värden till grund för beräkningen eller användande av icke uppdaterad programvara. Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER ansvarar under inga omständigheter för några följdskador eller indirekta skador och kostnader, såsom t.ex. produktionsbortfall och utebliven vinst.