IsoDim hjälp: Ekonomisk isolering

Syfte

Denna modul används för att jämföra lönsamheten för olika isoleringsalternativ. Årlig energiförlust och CO2-utsläpp kan också jämföras.

Beräknings typ

Du måste välja en av sex kategorier. I rör är medie någon form av vätska eller gas, i kanaler är det alltid luft.

Dimensioner

Ange utvändiga mått för rör och kanaler (utan isolering). Emissiviteten används för att beräkna värmeförlusten för oisolerade installationer.

Orientering

För att beräkna utvändigt värmeövergångstal används installationens orientering.

Omgivning

Beskrivning av villkoren utvändigt och invändigt för installationen. Omgivningstemperatur och medietemperatur används i alla beräkningar. För utomhusförhållanden måste även vindhastigheten anges. För kanaler är luftflödet också nödvändigt. Normalt bör årsmedelvärden användas i denna modul för att ge en korrekt beräkning av den årliga energiförbrukningen.

Isoleringslista

De olika isoleringsalternativen läggs till i listan. Först måste du ange uppgifter för en isolering och tryck sedan på "Lägg till isolering". Om du vill ändra uppgifter för ett alternativ, markera den i listan, ändra uppgifter och tryck på "Uppdatera isolering". För att ta bort, väljer du helt enkelt ett alternativ i listan och tryck på "Ta bort isolering”.

Ekonomiska data

Sex ekonomiska faktorer behövs för att göra beräkningen:
  1. Energipris per kWh: kostnaden för uppvärmning av medie, kan vara en blandning av elektricitet, olja, gas eller annat. Verkningsgraden för anläggningen bör ingå i beräkningen av priset (exempel: Verkningsgraden är 80 % och priset på energi som levereras till anläggningen är 1 SEK / kWh<, det effektiva energipriset är då 1 / 0,8 = 1,25 SEK / kWh
  2. CO2-utsläpp: Utsläpp i gram per kWh. Verkningsgraden för anläggningen bör också ingå i detta värde (se energipris).
  3. Energiprisökning: En uppskattning av hur mycket energipriset kommer att stiga under avskrivningstiden.
  4. Driftstid: Om anläggningen inte är i drift årets alla 8760 timmar bör man ta hänsyn till det.
  5. Avskrivningstid: Kan vara rent ekonomisk (investeringens tidsram) eller bero på anläggningens beräknade livslängd.
  6. Real kalkylränta: Normalt den räntesats som används för investeringar, kan beräknas baserat på allmän inflation och bankräntor (både utlåning och inlåning).
  7. Valuta: Valuta som ska användas för beräkningarna. Observera att valutan ändrar bara texten i de beräknade resultaten inte siffrorna (det finns ingen automatisk konvertering mellan valutor).

Isolering

Förutom att välja isoleringsprodukt, tjocklek och ytbeklädnad ska också den totala kostnaden för att isolera anläggningen anges. I denna kostnad ska material och arbetskostnader för montering av isoleringen ingå.

Utvändig ytbeklädnad

Välj ytbeklädnad från rullgardinsmenyn som innehåller vanligt förekommande material med fastställda värden för emissivitet eller så kan du välja att ange en egendefinierad emissivitet.

Resultat

Det finns två tabeller som visar de beräknade resultaten. Den första raden i båda tabellerna visar alltid resultaten för en oisolerad anläggning. Det gulmarkerade alternativet är det med den lägsta totala årskostnaden, det är inte nödvändigtvis det alternativ som har den lägst värmeförlust eller CO2-utsläpp.

Ansvar

Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER, ansvarar inte för skador eller kostnader som uppstår på grund av omständighet hänförlig till användaren såsom, men inte uteslutande, beräkning avseende andra material än de som tillverkas av Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER, inmatning av felaktiga värden till grund för beräkningen eller användande av icke uppdaterad programvara. Saint-Gobain Sweden AB-ISOVER ansvarar under inga omständigheter för några följdskador eller indirekta skador och kostnader, såsom t.ex. produktionsbortfall och utebliven vinst.